Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Projekt załącznika do uchwały regulującej JBO 2018

15 marca 2017, 16:01

Po trzech tegorocznych spotkaniach konsultacyjnych publikujemy założenia do nowej Uchwały Rady Miejskiej, które będą regulować kwestie związane z organizacją naboru wniosków, ich weryfikacją oraz wyborem zadań publicznych do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Teraz, w terminie do 22 marca br. oczekujemy na uwagi i spostrzeżenia mieszkańców do projektu nowej procedury JBO. Opinie można zgłaszać na dostępnym poniżej specjalnym formularzu:

 • mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl,
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207), lub
 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych, ul. Grunwaldzka 33.

Zaproponowane przez mieszkańców uwagi zostaną rozpatrzone i będą miały wpływ na ostateczny kształt Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

Poniżej prezentujemy również najistotniejsze zmiany wprowadzone do procedury JBO 2018:

1. Utrzymanie kwoty 3 mln zł z podziałem:

 • 1 mln 200 tys. zł na realizację projektów ogólnomiejskich,
 • 1 mln 500 tys. zł na realizację projektów lokalnych, podzielone na 20 obszarów konsultacyjnych, co stanowi 75 tys. zł na obszar,
 • 280 tys. zł na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO,
 • 20 tys. zł na działania informacyjno-edukacyjne.

2. Modyfikacja definicji zadania publicznego poprzez rozróżnienie zadania publicznego:

 • ogólnomiejskiego - adresowanego do ogółu mieszkańców, lokowanego na terenie Jaworzna,
 • z wyłączeniem inwestycji i remontów na terenie placówek oświatowo-wychowawczych oraz budynków gminnych,
 • lokalnego - adresowanego do lokalnej społeczności, lokowanego na terenie danego obszaru konsultacyjnego, z wyłączeniem inwestycji i remontów na terenie budynków gminnych.

3. Obostrzenie opisu zadania inwestycyjnego warunkiem, że musi ono dotyczyć jednej lokalizacji w terenie.

4. Podniesienie wymaganej liczby podpisów poparcia pod wnioskiem i minimalnej liczby oddanych głosów na zadanie, aby mogło zostać przyjęte do realizacji:

 • w przypadku projektów ogólnomiejskich - 100,
 • w przypadku projektów lokalnych - 30.

Inne nie stanowiące zapisów uchwały:

Zadysponowanie ew. oszczędności:

 1. w obszarach (wskutek nierozdysponowana całej puli) - na bieżące utrzymanie obiektów JBO, czyli zasilenie puli 280 tys. zł,
 2. poprzetargowych - na doposażenie zwycięskich zadań, w przypadku braku potrzeby ich doposażenia na kolejne zadanie z listy rankingowej, a w razie braku zadań na bieżące utrzymanie obiektów JBO, czyli zasilenie puli 280 tys. zł.

Więcej na www.jbo.jaworzno.pl