Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wyjaśniamy kolejne wątpliwości gazety "TwJ"

19 stycznia 2017, 13:55

Funkcjonowanie w Jaworznie, Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, po raz kolejny interesuje media. Kolejne pytania w tym temacie dostaliśmy od redakcji "Tygodnia w Jaworznie". W poniższej odpowiedzi, czytelnicy znajdą fakty o funkcjonowaniu tej placówki w naszym mieście. Artykuł jest również okazją do odkłamania nieprawdziwych, obiegowych opinii  choćby w obszarze faktycznie ponoszonych przez miasto nakładów finansowych na działalność OPUA.

Zapytanie, które otrzymaliśmy z redakcji "Tygodnia w Jaworznie" (pisownia oryginalna):
Dzień dobry,
proszę o informacje, czy to prawda, że Zastępca Prezydenta Miasta, p. Monika Bryl, odbyła rozmowę z przedstawicielem prywatnej firmy Medics z  Sosnowca, która zaoferowała nam porozumienie w zakresie pobytu osób nietrzeźwych w prywatnej izbie wytrzeźwień na terenie miasta Sosnowca, co obniżyłoby koszty Jaworzna związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień?
Proszę o potwierdzenie informacji i o wyjaśnienie, dlaczego propozycja  firmy nie została przyjęta.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Spotkanie z przedstawicielem firmy MEDICS odbyło się na początku ubiegłego roku. W związku z uruchomieniem nowego prywatnego podmiotu, prezes zarządu firmy zaproponował miastu współpracę w zakresie porozumienia publiczno-prywatnego, którego celem było przejęcie praw i obowiązków wynikających z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Jednakże, zgodnie z ww. ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia to samorządy są uprawnione do organizowania i prowadzenia Izb Wytrzeźwień.

Jednostka samorządu terytorialnego może zawrzeć porozumienie z inną jednostką samorządu, aby ta realizowała zadania wynikające z ustawy. Działając na tej podstawie, Gmina Jaworzno miała w 2016 roku podpisane porozumienia z 14 gminami na realizowanie tych zadań. Nie ma prawnej możliwości, aby zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, osobę nietrzeźwą, zatrzymaną przez policję lub straż miejską odwozić do jakiejkolwiek prywatnej izby wytrzeźwień, świadczącej komercyjne usługi. Z takich prywatnych podmiotów klienci korzystają dobrowolnie.

Ponadto wyjaśniamy, że utrzymanie Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie za rok 2016 po stronie miasta nie stanowiło kosztów w wysokości 1,5 mln zł. Faktyczne wydatki kształtują się na tym poziomie, jednak Gmina podpisując porozumienia z 14 innymi gminami otrzymała 364 tys zł, dodatkowo dochody OPUA w ramach świadczonych usług wyniosły ponad 420 tys. zł. Reasumując, realny koszt zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Jaworzna poprzez działalność OPUA wyniósł w 2016 roku ok. 738 tys. zł.

Co więcej, umiejscowienie placówki tego typu w Jaworznie znacznie usprawnia szybkie działanie służb miejskich i objęcie pacjenta opieką przez Ośrodek. W przypadku konieczności przewozu osoby nietrzeźwej do innego miasta, spowoduje to wyłączenie patroli policji i straży miejskiej ze służby w mieście. Tworzy to realne zagrożenie bezpieczeństwa. W czasie interwencji przewozu nietrzeźwej osoby, patrol jest w tym czasie wyłączony z możliwości realizacji interwencji i zgłoszeń na terenie miasta Jaworzna.

Faktycznie, niepokojący jest nie tylko stały wzrost kosztów ponoszonych przez nasze miasto, ale jeszcze gorzej wygląda sprawa niezbędnej obsady lekarskiej. Niezwykle trudne jest pozyskanie personelu do takiej niewdzięcznej pracy. Na bieżąco analizujemy koszty funkcjonowania OPUA i rozważamy alternatywne działania, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami. Na tę chwilę, biorąc pod uwagę zarówno koszty bezpośrednie funkcjonowania jednostki, jak i koszty społeczne związane z poziomem bezpieczeństwa w przypadku zawarcia porozumienia z innym miastem - niezasadne byłoby zamknięcie OPUA w Jaworznie.