Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wycinka drzew na działce od 1 stycznia bez zezwolenia

3 stycznia 2017, 13:49

Wraz z początkiem nowego roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zasadniczym celem ustawy było wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Oto pięć najważniejszych zmian, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody:

1. Drzewa w pasie drogowym drogi publicznej

Uchylenie obowiązku uzgodnienia decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (zmiany w art. 83a ustawy o ochronie przyrody).

2. Nowy katalog wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

W tym dla:

  • rosnących na nieruchomościach osób fizycznych, gdy usunięcie drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm (wolno - rosnące) oraz 100 cm (szybko - rosnące),
  • krzewów, gdy rosną one w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Dodatkowo, ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana w art. 83f ustawy o ochronie przyrody).

3. Ustalanie stawek przez gminy w formie uchwały

Przyznanie radzie gminy kompetencji do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek (zmiana art. 85 ustawy o ochronie przyrody).

Maksymalne stawki opłat dla:

  • drzew to 500 zł/1cm obwodu na wysokości 130 cm,
  • krzewów - 200 zł / 1m2 .

4. Poszerzenie listy wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za wycięcie drzew lub krzewów

Rozszerzenie katalogu wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego (zmiana art. 86 ustawy o ochronie przyrody).

5. Kary pieniężne

Nowelizacja wskazuje również, iż osoba - zobowiązana do uzyskania zezwolenia wytnie drzewo bez uzyskania wcześnejsze zgody urzędu - zapłaci karę. Wyniesie ona dwukrotność opłaty za wycinkę.