Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

19 grudnia 2016, 12:11

Sesja Rady Miejskiej - 22.12.2016 r.

Sesja Rady Miejskiej - 22.12.2016 r.

W czwartek, 22 grudnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 rok.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku".
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna".
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie aktualizacji i przejęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno".
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2017 - 2020.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. "Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie".
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie - Park Podłęże".
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla eksploatacji piasku ze złoża "Jaworzno-Podłęże" w Jaworznie.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 19. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.