Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicki Wolontariusz Roku 2016

14 października 2016, 08:15

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

"Wolontariusz Roku 2016" to honorowy tytuł, który będzie po raz pierwszy przyznany szczególnie wyróżniającym się wolontariuszom z terenu Jaworzna. Swoich kandydatów zgłaszać mogą organizacje pozarządowe i szkoły. Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

Konkurs adresowany jest do Organizacji Pozarządowych oraz szkół publicznych. Kandydaci mogą być zgłaszani w trzech obszarach:

  • obszar I  - profilaktyka, zdrowie i wsparcie społeczne (w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych);
  • obszar II  - edukacja, kultura i sport (w tym działania na rzecz dzieci i młodzieży);
  • obszar III - ekologia i turystyka (w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt).

Każdy z obszarów obejmuje dwie kategorie, z których pierwsza dotyczy dzieci i młodzież do 25 roku życia (kontynuującą naukę w szkole lub szkole wyższej), którzy są wolontariuszami minimum przez rok szkolny 2015/2016. Zgłoszenie może dotyczyć również absolwenta danej szkoły - jeśli spełnia on warunek o pracy wolontariackiej w roku szkolnym 2015/2016. Druga kategoria to dorośli, których staż pracy wolontariackiej wynosi minimum 2 lata. Przy analizie wniosków pod uwagę brane będą m.in. takie czynniki jak: zaangażowanie w pracę wolontariacką, innowacyjność działań, okres i systematyczność działań wolontariackich, umiejętność angażowania i zachęcania innych osób do pracy wolontariackiej.

Wniosek do konkursu "Wolontariusz Roku 2016" pobrać można za pośrednictwem miejskiej strony internetowej -
http://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/organizacje_pozarzadowe/234/rada_pozytku_publicznego.html

Zgłoszenia kandydatów należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Wolontariusz Roku 2016" do 25 października 2016 r. (decyduje data wpływu). Koperta winna być opatrzona pieczątką organizacji lub szkoły zgłaszającej kandydata. Każda z organizacji pozarządowych i szkół może zgłosić maksymalnie 3 wolontariuszy, z zachowaniem określonych obszarów i kategorii. Dla każdego z kandydatów należy wypełnić osobny wniosek.

Zwycięzców wyłonią trzy zespoły konkursowe. Z każdego obszaru wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma tytuł "Wolontariusz Roku 2016" oraz okolicznościową statuetkę. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia w postaci dyplomów uznania dla czterech wolontariuszy. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2016 r. podczas uroczystej Gali  przygotowanej przez organizatora konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy: grdpp@jaworzno.um.pl