Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Powszechna akcja deratyzacji

15 września 2016, 11:18

fot. Fotolia.com

fot. Fotolia.com

W październiku na terenie Jaworzna będzie prowadzana kolejna, powszechna akcja odszczurzania. Polega ona na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom, w szczególności na terenach: zabudowy wielorodzinnej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, zakładów produkcji żywności oraz miejscach zorganizowanego deponowania odpadów komunalnych. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach oraz zarządcach nieruchomości i obiektów.

Pierwszym etapem akcji jest oczyszczenie podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów i magazynów we wszystkich obiektach i zakładach, celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia. "Sprzątanie" powinno być przeprowadzone w dniach od 23 do 30 września. Z kolei sama akcja deratyzacji połączona z wyłożeniem trutki prowadzona będzie w terminie od 1 do 15 października.

Dokładny harmonogram oraz zasady prowadzenia deratyzacji:

  1. Oczyszczenie w dniach od 23 do 30 września br. podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
  2. Zaopatrzenie się do dnia 1 października br. w odpowiednią ilość trutki przeciw gryzoniom, posiadającej rejestrację Ministra Zdrowia, w sklepach chemicznych lub u dystrybutorów. Można również zawrzeć umowę o wykonanie odszczurzania z zakładem deratyzacyjnym.
  3. W dniach od 1 do 15 października br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
  4. W dniach od 5 do 12 października br. należy wyłożoną trutkę pozostawić i w miarę potrzeby uzupełniać do końca trwania akcji. Padłe gryzonie należy usuwać z nieruchomości na bieżąco.
  5. Do dnia 15 października br. należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości.
  6. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
  7. W czasie trwania akcji zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu.
  8. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA ! Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”
  9. W przypadku ewentualnego zatrucia człowieka wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.

Nadzór nad prawidłowością przebiegu akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jaworznie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. Przypominamy, że za nieprzestrzeganie ww. postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1.500 zł.