Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

19 sierpnia 2016, 07:35

We wtorek, 30 sierpnia br. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2016 r.
 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 - 2026.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie założenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie, włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie oraz nadania statutu.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.99.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XIX/292/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczakowa-Dobra w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.98.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XIX/291/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pechnik-Słoneczna w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie.
 22. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 24. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.