Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Informacja dla mieszkańców

20 kwietnia 2016, 10:19

Obszar Górniczy Jaworzno - mapa

Obszar Górniczy Jaworzno - mapa

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna postępowaniami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin ze złóż, planowanych do realizacji w całości lub w części na terenie miasta Jaworzna, dla których organem prowadzącym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, informujemy, że mieszkańcy Jaworzna w ramach tzw. "udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji" mogą zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi zebranymi dokumentami w następujących sprawach:

  1. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Jaworzno" w Obszarze Górniczym "Jaworzno" - wniosek TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie w terminie od 22 kwietnia do 13 maja 2016 r.
  2. Wydobywanie kopaliny ze złoża węgla kamiennego "Brzezinka 1" wniosek TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie w terminie od 7 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r.
  3. Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą z udokumentowanego złoża "Brzezinka 3" oraz budowa, prowadzenie i likwidacja Zakładu Górniczego "Brzezinka 3" - wniosek "Brzezinka" Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie w terminie od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2016 r.

Dokumenty poszczególnych postępowań znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 15:00. W wyznaczonych powyżej terminach można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych wniosków (w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ustnie do protokołu) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, email: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl, fax: 32 42 06 884.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniach poszczególnych decyzji. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu określonego przy poszczególnym postępowaniu pozostaną bez rozpatrzenia.

***

Kto może być stroną postępowania?
W wymienionych wyżej postępowaniach stroną mogą być mieszkańcy Jaworzna, którzy dysponują działkami i nieruchomościami, na których mogą być realizowane planowane przedsięwzięcia oraz dysponenci działek, na których może występować oddziaływanie planowanej eksploatacji złóż na powierzchnię terenu.
 
Ogólne mapy obrazujące tereny objęte planami ewentualnej budowy kopalń i wydobywania kopalin znajdują się w plikach załączonych poniżej. Pomocy i wyjaśnień udzielają: Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Geodezji i Kartografii zlokalizowane w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52, jednak to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ostatecznie decyduje, kto jest stroną w prowadzonym przez tą instytucję postępowaniu.
 
Ponadto mapy, umożliwiające stwierdzenie, czy jest się stroną poszczególnych postępowań, znajdują się w aktach spraw w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mającej siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 22 w Katowicach.
 
Uprawnienia stron postępowania
Osoby, które są stronami mogą brać czynny udział na każdym etapie prowadzonych postępowań - zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski - do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
 
Udział społeczeństwa i terminy wnoszenia uwag
Mieszkańcy Jaworzna, zainteresowani ww. postępowaniami mogą zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w poszczególnych sprawach, a także zgłaszać swoje uwagi i wnioski w okresie 21 dni, w których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadza udział społeczeństwa. 
 
Lokalizacja obwieszczeń i terminy konsultacji
O terminach wyłożenia poszczególnych wniosków do konsultacji społecznych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje poprzez zamieszczanie stosownych obwieszczeń na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach.
 
Przesłane do miasta obwieszczenia w tych sprawach są również wywieszane na tablicy ogłoszeń w budynku głównym UM oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie - www.bip.jaworzno.pl w zakładce Komunikaty i obwieszczenia / Ochrona środowiska.