Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Przejrzysty urząd, jasne procedury

12 kwietnia 2016, 15:48

Przez nasz kraj przetacza się dyskusja o dostępności informacji publicznej, o zasadach jej udzielania i ułatwiania mieszkańcom sięgania po interesujące ich dokumenty. Tę drogę już dawno przeszedł jaworznicki Urząd Miasta oferując mieszkańcom szeroki dostęp do informacji udostępnianych m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Mieszkańcy bez konieczności występowania z wnioskami mogą w sposób łatwy i przejrzysty dowiedzieć się jak skonstruowany jest budżet miasta, jak na przestrzeni lat był realizowany i sprawozdawany. Informacja finansowa to jedna z ważniejszych danych, budżet i rozwój miasta zależny jest przecież m.in. od wpływów podatkowych mieszkańców, stąd dużą uwagę zwraca się na aktualizację w BIPie wszystkich dokumentów finansowych. Mieszkaniec zainteresowany stanem "miejskiej kasy" bez problemu znajdzie również informację o zaciągniętych zobowiązaniach finansowych. Dużą popularnością i wzorcowym przykładem na jawność wydatkowania miejskich pieniędzy jest "licznik zadłużenia miasta" zamieszczony na głównej witrynie www.um.jaworzno.pl.

Urząd konsekwentnie prowadzi politykę jawności i transparentności spraw publicznych. Za najlepszy przykład przejrzystości działalności może świadczyć rozszerzanie zakresu udostępnianych informacji. Te kwestie regulują odrębne przepisy prawne, tam, gdzie granice na to pozwalają, Urząd upublicznia informacje. Od 2011 roku zamieszczane są dane dotyczące aktualnie przygotowywanych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in.: ogłoszeń o prowadzonych procedurach planistycznych, projektów dokumentów wykładanych do publicznego wglądu oraz wniosków i uwag mieszkańców. Każdy mieszkaniec, również w miejscu pracy danego wydziału, może zapoznać się z udostępnianą dokumentacją.

Transparentne zamówienia publiczne - taki był cel zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej zakładki pn.: "Zamówienia publiczne", zawierającej wykaz ogłoszonych przetargów z podaniem rozstrzygnięcia wykonawcy albo dostawcy zamówienia i ceny wybranej oferty. Każdy przetarg ma otwartą formułę związaną z udziałem zainteresowanych osób, wielokrotnie rozstrzygnięcia przetargowe odbywały się z udziałem mediów. Sprawy Urzędu mają być z założenia blisko mieszkańców, dlatego też publikujemy informacje o podmiotach gospodarczych i osobach fizycznych, którym umorzono podatek z podaniem wielkości umorzenia i rodzaju podatku oraz wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne. Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji jest ta o stanie zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, wykaz nowo zatrudnionych osób z podaniem stanowiska, daty zatrudnienia i sposobu rekrutacji. Celem wprowadzenia czytelnych procedur naboru jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości. Przyjęcie i stosowanie przejrzystych procedur rekrutacji jest ważnym elementem kształtowania obrazu przejrzystego, przyjaznego urzędu.

Informując mieszkańców o wydarzeniach z życia miasta korzystamy z różnych nośników informacji. W Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są zestawienia wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. Ponadto obierając za cel transparentność i przejrzystość publikujemy wykazy fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z JST wraz ze składem ich zarządu. Miasto realizując swoje zadania za pomocą jednostek i spółek, np. PKM, MPWiK - informacje o zarządzie oraz składzie osobowym rad nadzorczych spółek gminnych, powiatowych i wojewódzkich są powszechnie dostępne.

Celem ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez samorząd opracowano szczegółowy opis tych usług. W ramach zadania zdecydowano się na opracowanie ponad stu kart usług, które stanowią kompendium wiedzy o świadczonych w urzędzie usługach. Klient urzędu dzięki tym kartom pozna drogę - krok po kroku, jaką musi przebyć, aby załatwić swoją sprawę. Wraz z kartami zostały  przygotowane ujednolicone wzory urzędowych formularzy. Starania gminy zostały dostrzeżone i nagrodzone, Jaworzno z powodzeniem ukończyło wszystkie zadania realizowane w ramach Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska". Przez rok trwania akcji zrealizowaliśmy 6 zadań obowiązkowych i 3 nadobowiązkowe - kończąc tym samym Przejrzystą Polskę w wersji rozszerzonej.

Warto zaznaczyć, że na bieżąco prowadzona jest analiza wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających od mieszkańców. Umożliwia to stałe uzupełnianie zakresu informacji publikowanych w Biuletynie o te, które cieszą się największym zainteresowaniem wnioskodawców. Efektem powyższych działań będzie np. udostępnienie w BIP rejestru wydanych decyzji pozwoleń na budowę oraz informacji o liczbie osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie. Rozważane jest także zamieszczenie planu zarządzania kryzysowego.

W momencie, gdy Prezydent Miasta obejmował urząd, obiecał jawność, każdy grosz publicznie rozliczany, łatwy dostęp do informacji. Słowa dotrzymał. Dlatego też akcja "Przejrzysta Polska" nie była dla nas czymś nowym. Z pewnością jednak realizowane zadania pozwolą jeszcze skuteczniej wykonywać nasze obowiązki względem mieszkańców Jaworzna.