Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Podsumowanie pracy jaworznickiej Policji

9 lutego 2016, 11:06

W Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie odbyła się w poniedziałek - 8 lutego - roczna narada służbowa, podsumowująca działania jaworznickich funkcjonariuszy w 2015 roku. Głównym tematem spotkania było omówienie wyników pracy naszej jednostki w roku ubiegłym oraz przedstawione zostały priorytety, które policjanci będą realizować w roku bieżącym.

W spotkaniu podsumowującym ubiegły rok udział wzięli m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom. Mariusz Krzystyniak, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz zastępca prezydenta Monika Bryl, Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Paweł Wysocki, a także kierownictwo i pracownicy cywilni jaworznickiej jednostki.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. Robert Trzupek na wstępie przywitał gości i omówił efekty pracy funkcjonariuszy w 2015 r., w oparciu o zestawienia statystyczne. Warto podkreślić, że zaprezentowane wykresy pokazały, że przestępczość w Jaworznie systematycznie spada, a wykrywalność różnych kategorii występków jest często wyższa niż średnie wojewódzkie. Zastępca komendanta poruszył także problematykę związaną ze sprawami kadrowymi i zmianami organizacyjno - strukturalnymi. Omówił także stan dyscypliny wśród podległych policjantów.

Następnie inspektor Trzupek podziękował przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe dla Policji w roku 2015. Pieniądze w dużej mierze zostały wydane na sfinansowanie wynagrodzeń dla policjantów pełniących ponadnormatywne służby patrolowe oraz utrzymanie etatów dzielnicowych kontraktowych. Część pozyskanych środków pozwoliło ponadto na zakup siedmiu nowych radiowozów. 

Po wystąpieniu komendanta Trzupka o zabranie głosu poproszeni zostali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji nadkom. Mariusz Krzystyniak oraz zaproszeni goście, którzy pozytywnie ocenili pracę jaworznickiej Policji. Komendant Krzystyniak podsumowując, stwierdził, że wyniki osiągnięte przez jaworznickich stróżów prawa w 2015 roku są na zadowalającym poziomie.

W dalszej części narady Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach poruszył temat budowy "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce", przedstawiając ogólną koncepcję i założenia tego przedsięwzięcia. Komendant Krzystniak zaznaczył, iż "mapa zagrożeń" jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym i musi wynikać ze współpracy społeczeństwa, podmiotów, instytucji i poszczególnych służb w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa. Mapy mają być uniwersalnymi narzędziami, służącymi wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. 

Kończąc spotkanie komendant Robert Trzupek pokreślił, że w dalszym ciągu policjanci będą skutecznie zwalczać przejawy przestępczości i nie spoczną w działaniach zmierzających do utrzymania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Podziękował też wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę. Do podziękowań za owocną służbę przyłączyli się również zaproszeni goście.

Prezentacja dotycząca pracy KMP w Jaworznie w roku 2015