Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wybory prezydium nowej Rady

29 stycznia 2016, 14:21

W czwartek, 28 stycznia br. w  Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego członkowie wybrali prezydium rady. Przewodniczącą została Kinga Jędrzejek ze Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Jaworzno.

Zastępcami zostali Anna Grelowska z Polskiego Czerwonego Krzyża i Zbigniew Kasperkowicz reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy "Trójka” w Jaworznie, a sekretarzem Maciej Stanek ze Stowarzyszenia Hospicjum "Homo-Homini” w Jaworznie.

- Gratuluję osobom, które zostały wybrane do prezydium rady. Jestem pewna, że ich profesjonalizm i doświadczenie zagwarantują dobrą pracę na rzecz miejskiej społeczności – mówiła po spotkaniu Zastępca Prezydenta Monika Bryl.

Członkowie Rady na kolejnym posiedzeniu spotkają się już w marcu.

***

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Warto przypomnieć, że inicjatorem działań zmierzających do powołania Rady był ówczesny Zastępca Prezydenta Miasta, a obecnie poseł na Sejm RP - Dariusz Starzycki. Współpracę z sektorem NGO kontynuuje teraz Monika Bryl, która zastąpiła na stanowisku zastępcy prezydenta posła Starzyckiego. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Najpierw przedstawicieli do składu Rady wskazał Prezydenta Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. W ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła się natomiast kwestia przedstawicieli organizacji pozarządowych. Z 23 zgłoszonych kandydatów, wybranych zostało 10 "radnych".

Przedstawiciele Rady Miasta Jaworzna:

 1. Ewa Zuber,
 2. Anna Lichota,
 3. Dawid Domagalski,
 4. Mariusz Kowalski.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Jaworzna:

 1. Maria Materla - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych,
 2. Krystyna Bojęś - Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,
 3. Iwona Jamróz - Łata - Inspektor Referatu Edukacji w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu,
 4. Łukasz Warchoł - Specjalista Referatu Kultury i Sportu w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu,
 5. Katarzyna Sikora - Samodzielny Referent w Referacie Obsługi Mediów Biura Promocji i Informacji.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Grzegorz Tucki – Uczniowski Klub Sportowy "K2” w Jaworznie,
 2. Wojciech Tomasiewicz – Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka” w Jaworznie,
 3. Maciej Stanek – Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Homini w Jaworznie,
 4. Zbigniew Kasperkowicz - Uczniowski Klub Sportowy ”Trójka” w Jaworznie,
 5. Anna Grelowska – Polski Czerwony Krzyż o/Jaworzno,
 6. Łukasz Michael – Stowarzyszenie "Nasza Przystań” w Jaworznie,
 7. Danuta Milner – Brzóska – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Jaworznie
 8. Krzysztof Marciński – Stowarzyszenie Gospel Wings Jaworzno,
 9. Kinga Jędrzejek – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jaworzno,
 10. Wiesław Stachura – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze o/Jaworzno.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
 • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
 • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
 • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
 • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
 • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.
Obrazek