Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zasłużona dla miasta

17 grudnia 2015, 09:52

Wiesława Osuszek - Skarbnik Miasta dołączyła do grona osób uhonorowanych dyplomem "Za zasługi dla miasta Jaworzna". Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zasłużonej wręczono pamiątkowy dokument i kwiaty.

Wiesława Osuszek jest pracownikiem samorządu od 41 lat. Pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła w 1974 r. Od 1978 r. pełniła funkcję księgowego w Urzędzie, natomiast w 1986 r. została powołana na stanowisko Głównego Księgowego budżetu miasta. Z kolei od roku 1987 pełniła dodatkowo funkcję Zastępcy Kierownika Wydziału Finansowego. W 1990 r. Wiesława Osuszek została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie na Stanowisko Skarbnika Miasta Jaworzna i funkcję tę pełni nadal.

Wiesław Osuszek ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie Zawodowego Studium Administracyjnego, natomiast w roku 1981 uzyskała tytuł magistra. Ponadto  w 2003 r. ukończyła studia podyplomowe na dwóch kierunkach: rachunkowość oraz rachunkowość budżetowa.

Do obowiązków Skarbnika Miasta w Jaworznie należy przede wszystkim prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej miasta, opracowywanie projektów przepisów gminnych z zakresu finansów i budżetu, opracowywanie założeń do budżetu miasta oraz monitorowanie realizacji tego budżetu, a także opracowywanie zbiorczych zestawień prognozowanych dochodów i planowanych wydatków będących podstawą do opracowania projektu budżetu miasta.

Przez 25 lat pełnienia funkcji Skarbnika Miasta Wiesława Osuszek wykazała się dużym zaangażowaniem w pracy i umiejętnością wykorzystywania wysokich kwalifikacji oraz dużym doświadczeniem zawodowym. Posiada wysokie zdolności organizowania i planowania pracy, w której przejawiają się własne inicjatywy i zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji.

Cechy, które posiada Wiesława Osuszek okazały się być niezwykle cenne w wypełnianiu zadań publicznych oraz w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań problemów miasta. Podejmowane przez nią inicjatywy i konsekwentna ich realizacja przyczyniły się do powodzenia wielu zainicjowanych rozwiązań i projektów. Świadoma znaczenia wysokiego poziomu etycznego, zawsze traktowała swoją pracę jako służbę dla dobra wspólnoty samorządowej, a Urząd Miejski w Jaworznie jako instytucję zaufania publicznego. W dotychczasowej pracy zawodowej wykazała wysokie zaangażowanie i odpowiedzialność za sprawy publiczne i interesy mieszkańców.

***

W gronie osób zasłużonych dla miasta Jaworzna znajdują się: Wiesława Osuszek, Mirosław Ciołczyk, Józef Kurek, Janusz Guja, Jan Kurp, Władysław Wiśniewski, Teresa Smyl, Maria Pieczara, Basia Trzetrzelewska, Jan Sierko, Zbigniew Kalamat, Andrzej Karweta, Czesław Kempiński, Stanisław Panek, Marian Szumiło - Kulczycki, Andrzej Węglarz, Kazimierz Kielski, ks. Julian Bajer, Józef Micherda, ks. Józef Lenda, Stefan Ciepliński, Wojciech Dziedziak, Stanisław Nowakowski i Władysław Witek.