Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

24 listopada 2015, 14:54

W czwartek, 26 listopada o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 28 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie uchylający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Jaworzna do spółki prawa handlowego - Górnośląska  Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015 - 2025.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasta Jaworzna do związku Stowarzyszeń pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzno".
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2015 r.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie za 2015 rok.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych "Zachód" - "Przemysłowa II".
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąb" w Jaworznie - etap I.
 26. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 27. Interpelacje i wnioski radnych.
 28. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl.