Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zmiany w uchwale śmieciowej

19 listopada 2015, 16:40

Na najbliższej sesji radni zdecydują o nowych stawkach za odbiór odpadów komunalnych. Planowane zmiany to m.in. efekt uruchomienia nowej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, która została wskazana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako miejsce odbioru odpadów z terenu Jaworzna oraz kosztów transportu zaproponowanych w ramach nowego przetargu. Nowością będzie natomiast częściowe zwolnienie z opłat osób o najniższych dochodach.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej, która ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawka dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów od lutego 2016 roku wzrośnie o 4 zł i wyniesie - 15 zł od osoby miesięcznie. Natomiast stawka wyższa, dla osób które nie segregują odpadów wzrośnie do 29 zł od osoby miesięcznie (aktualnie 23 zł). Jak widać opłata śmieciowa w Jaworznie jest wciąż niższa od stawki maksymalnej ustalonej przez ustawodawcę.

- Nowa stawka została ustalona po otwarciu ofert w przetargu na transport odpadów i jednocześnie uwzględnia konieczność wożenia odpadów do nowej, „własnej” instalacji w Balinie, która wpisana do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, położna jest najbliżej Jaworzna - tłumaczy Piotr Jamróz, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. - W celu zminimalizowania skutków społecznych nowej opłaty jedna z zaproponowanych uchwał wprowadza częściowe zwolnienie z opłaty dla osób o najniższych dochodach, które po zmianach dalej płacić będą 11 zł.

Wciąż w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jaworznianie mogą oddać bezpłatnie do 300 kg od osoby rocznie odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne). Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców. Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie. W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się przy ulicy Martyniaków 8. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - wyjaśnia Agnieszka Sala, kierownik Działu Gospodarki Odpadami MZNK. - Po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego, że odpady przywiozła osoba zamieszkująca w Jaworznie, można oddać bez dodatkowej opłaty odpady selektywnie zbierane, m.in.: zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, pozostałości po chemikaliach, a także odpady wielkogabarytowe.

Na początku 2016 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwoli na wprowadzenie ulgi również dla rodzin wielodzietnych.

Udział Jaworzna w regionalnej instalacji

W świetle obecnych przepisów gminy powinny zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację własnych albo wybudowanych wraz z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Jako RIPOK mogą być wykorzystywane instalacje wskazane w wojewódzkich planach gospodarki odpadami.

Pod koniec 2013 roku radni przyjęli uchwałę zobowiązującą prezydenta do zawarcia stosownej umowy o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Instalacja składa się z nowoczesnej sortowni rozdzielającej odpady zmieszane na poszczególne frakcje oraz kompostowni, do której trafia wydzielona frakcja odpadów zdatna do kompostowania. Przyjęte rozwiązania ZGOK podejrzał w innych tego typu instalacjach działających na terenie Polski należących do jednych z najnowocześniejszych.

Budowa zakończyła się w tym roku. Firma ENERIS Surowce (dawna Veolia) wraz ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Komunalna" i Miastem Jaworzno 16 czerwca oficjalnie otworzyły instalację.