Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej

24 czerwca 2015, 10:53

W czwartek, 25 czerwca o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 28 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2014 r.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2014 r.
 5. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyłączenia publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Jaworznie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyłączenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyłączenia publicznego Technikum dla Dorosłych w Jaworznie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie likwidacji publicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie likwidacji publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 dla Dorosłych w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie likwidacji publicznego Technikum dla Dorosłych w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych „Zachód” - „Przemysłowa II”.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Świstackiego w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla  miasta Jaworzno”.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 27. Interpelacje i wnioski radnych.
 28. Wnioski mieszkańców.