Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej

26 maja 2015, 11:12

W czwartek, 28 maja o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 22 punkty. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej instytucji kultury -  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej artystycznej instytucji kultury - "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej artystycznej instytucji kultury - "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok samorządowej artystycznej instytucji kultury - Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2014 rok.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2014 rok.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych za 2014 rok.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Jaworzna.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 31 października 2021 r., części działki stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, położonej w Jaworznie w rejonie ulicy Jaworowej oraz Podlesie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jaworzna.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.  
 18. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2014 r.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 20. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl.