Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wybory Prezydenta RP 2015

17 kwietnia 2015, 13:27

www.Fotolia.com

www.Fotolia.com

W niedzielę – 10 maja – odbędą się wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Jaworznie głosowanie zostanie przeprowadzone w 46 lokalach wyborczych, które będą otwarte od 7.00 do 21.00. Jaworznianie mogą głosować w sposób tradycyjny. Mają również możliwość skorzystania z innych form glosowania - korespondencyjnego czy przez pełnomocnika.

W Jaworznie pracować będzie łącznie 46 komisji wyborczych. Na terenie naszego miasta część lokali wyborczych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę Kodeks wyborczy, co najmniej 1/5 lokali obwodowych komisji na terenie miasta powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymóg ten jest spełniony: na 44 stałe obwody głosowania w mieście 14 jest dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

Ponadto przepisy prawa wyborczego przewidują szereg udogodnień adresowanych dla wyborców niepełnosprawnych, dających im możliwość wzięcia czynnego udziału w wyborach, w tym również bez konieczności wychodzenia z domu. Są to m.in.:

  • prawo do głosowania korespondencyjnego,
  • prawo do głosowania przez pełnomocnika,
  • możliwość głosowania w dowolnie wybranym przez siebie na terenie okręgu wyborczego lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Bezpłatny dojazd do lokalu wyborczego

Niepełnosprawni mogą również skorzystać w dniu wyborów z nieodpłatnego przejazdu wraz  z opiekunem do lokalu wyborczego. Transport będzie dostępny od godz. 10.00 do 16.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. (32) 618 15 77. Chęć skorzystania z busa można zgłaszać w dniach poprzedzających głosowanie, a także w dniu wyborów w godz od 10.00 do 16.00.

Sposoby głosowania

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

- Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2015 r. (wtorek) – mówi Artur Dzikowski, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr. - W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, złożyć taki wniosek. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r. (wtorek).

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca może skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego. Zamiar wyboru takiej opcji powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek).

- Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu – tłumaczy Artur Dzikowski. - Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 14 maja 2015 r. (czwartek).

Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  • - całkowitej niezdolności do pracy,
  • - niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • - zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • - zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  • - osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć wniosek do prezydenta miasta, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 6. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 4 maja 2015 r. (poniedziałek). Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Wnioski w powyższych sprawach przyjmuje Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, parter, pok. nr 27.

Wszelkie informacje na temat nadchodzących wyborów można znaleźć na stronie - http://prezydent2015.pkw.gov.pl. Filmowe porady praktyczne dostępne są także w serwisie YouTube:

https://youtu.be/rJumCYjeMW0?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu