Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej

24 marca 2015, 15:23

W czwartek, 26 marca o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 27 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 4. Sprawozdanie z realizacji w 2014 r. programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata  2006-2020.
 5. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2014 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2014 r.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2015-2025.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.5.2015, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2015 roku.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2015 r.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/247/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna na terenie Gminy Miasta Jaworzna.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia  stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Jaworzna dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia celu publicznego z zakresu sportu oraz ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Jaworzna.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/585/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta oraz warunków i zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Interpelacje i wnioski radnych.
 27. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl