Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Opłata śmieciowa - kwoty bez zaokrąglenia

19 marca 2015, 08:00

Zgodnie z art. 6q znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. Zmiana dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (D0-2).

Obecnie opłatę śmieciową należy uiszczać dokładnie w takiej sumie, w jakiej została naliczona. W przypadku składania ewentualnych nowych deklaracji lub korekt należy pamiętać o wpisaniu kwoty bez zaokrągleń, pomimo zamieszczonej na deklaracji informacji o konieczności zaokrąglenia końcowej kwoty. Druk deklaracji zostanie w najbliższym czasie dostosowany do znowelizowanej ustawy.

Więcej na www.mznk.jaworzno.pl