Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Możesz oddać głos korespondencyjnie

22 października 2014, 10:11

fot. © 3desc - fotolia.com

fot. © 3desc - fotolia.com

Zbliżają się wybory samorządowe, w których jaworznianie oddając swoje głosy wybiorą Prezydenta Miasta oraz 23 radnych Rady Miejskiej. Oprócz tradycyjnej formy głosowania, możliwe będzie również oddanie głosu drogą korespondencyjną. Jest to znaczne ułatwienie udziału w wyborach dla tych jaworznian, których stan zdrowia wyklucza dotarcie do lokalu wyborczego. Aby móc zagłosować w ten sposób wystarczy jedynie zgłosić taki zamiar w Urzędzie Miejskim do 27 października 2014 r., czyli do najbliższego poniedziałku.

Głosowanie korespondencyjne rozumiane jest jako możliwość udziału w głosowaniu bez konieczności osobistego i bezpośredniego stawiennictwa w obwodowej komisji wyborczej. Prawo do niego mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do Urzędu.

Wyborca, nie później niż na 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcja w jaki sposób poprawnie zagłosować i jak postąpić z kartą do głosowania oraz kopertą zwrotną.

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmuje Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, parter, pok. nr 27.