Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

RIO uchyliło decyzję radnych

29 lipca 2014, 14:41

fot. © apops - Fotolia.com

fot. © apops - Fotolia.com

Dzisiaj Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła decyzję o uchyleniu podjętej przez radnych opozycji uchwały o nieudzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta. RIO orzekło, że podjęcie takiej uchwały nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa.

W opinii III Składu Orzekającego RIO w Katowicach: "(...) wprowadzenie do porządku obrad i poddanie dodatkowo pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym".

RIO wskazało, że nieuzyskanie wymaganej bezwzględnej większości głosów podczas pierwotnego głosowania nad uchwałą ostatecznie zakończyło całą procedurę związaną z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta. Tym samym kwestia absolutorium za 2013 r. pozostaje nierozstrzygnięta. Z formalnego punktu widzenia nie ma już możliwości ponownego głosowania nad udzieleniem prezydentowi absolutorium.

Wcześniej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.