Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego

10 lipca 2014, 08:53

fot. © Artur Marciniec - Fotolia.com

fot. © Artur Marciniec - Fotolia.com

Niebawem wejdzie w życie znowelizowana ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowe przepisy zawierają nowe regulacje dotyczące m.in. sposobu naliczania i wysokości opłat za udostępniane materiały geodezyjne oraz konieczności zgłaszania robót geodezyjnych i zmian w ewidencji gruntów.

Potrzeba nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika z opublikowanego w dniu 11 lipca 2013 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12), zgodnie z którym przepis upoważnienia ustawowego dotyczący określenia opłat za czynności „związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego” traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku - z dn. 12 lipca 2014 r.

W celu zapobieżenia powstaniu luki w prawie oraz zapewnienia wykonania powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzono do nowelizacji kompleksową regulację dotyczącą opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Największe zmiany dotyczyć będą:

  1. Sposobu naliczania i wysokości opłat za udostępniane materiały geodezyjne. Ceny dla większości zamawiających wzrosną. Ceny będą również podlegały corocznej waloryzacji. Zamiast rachunków będzie wydawany Dokument Obliczenia Opłaty.
  2. Konieczne będzie zgłaszanie robót geodezyjnych dotyczących wyznaczenia sieci uzbrojenia podziemnego i tyczenia obiektów budowlanych.
  3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek, w ciągu 30 dni od zaistnienia zmian dotyczących ewidencji gruntów i budynków, zawiadamiać organ prowadzący ewidencję.
    W przypadku uchylania się od tego obowiązku może nastąpić egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego.
  4. Nie będzie konieczności uzgadniania sieci uzbrojenia podziemnego na naradach koordynacyjnych w stosunku do sieci położonych w granicach działki budowlanej oraz przyłączy.
  5. Oprócz danych adresowych budynków numery porządkowe będzie można nadawać na parkingi, wejścia do parków i ogrodów, miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.  

W związku z wejściem w życie ustawy bez vacatio legis oraz brakiem nowych przepisów wykonawczych, w pierwszych dniach obowiązywania ustawy, to znaczy od 12 lipca 2014 r., może wydłużyć się okres oczekiwania na zamawiane materiały w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Za wszelkie możliwe utrudnienia z góry przepraszamy.

Pełny tekst ustawy można znaleźć pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/897