Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej

25 czerwca 2014, 11:17

W czwartek, 26 czerwca o godz. 14:30 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu na sesji Rady Miasta.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2013 r.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2013 r.  
 6. Sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2014-2024.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jaworzno.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2014 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Kołłątaja.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych "Zachód" - "Przemysłowa II".                  
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Informacja Prezydenta Miasta o międzysesyjnej działalności.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Wnioski mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Z projektami uchwał można zapoznać się na www.bip.jaworzno.pl