Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmiany dotyczące pielęgnacji i wycinania drzew i krzewów

W lipcu 2010 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności dotycząca wycinania oraz przycinania drzew i krzewów.

Nowe regulacje m. in. dokładnie określiły przypadki, w których można przycinać korony drzew. W art. 82 ustawy pojawił się zapis w brzmieniu:

zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

  1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
  2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Zaostrzenie przepisów ma na celu wyeliminowanie drastycznych i nieprzemyślanych cięć drzew, w tym m. in. tzw. ogławiania, które traktowane jest obecnie jako celowe uszkodzenie rośliny i podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Wszelkie prace związane z usuwaniem drzew lub krzewów z terenu nieruchomości mogą nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta, na wniosek właściciela lub posiadacza nieruchomości.

Po zmianie przepisów bez zezwolenia można usunąć między innymi drzewa i krzewy do 10 lat (poprzedni przepis pozwalał na usunięcie drzew i krzewów w wieku do 5 lat) oraz drzewa i krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody.