Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Chrońmy jerzyki

Obrazek

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach po raz kolejny zaapelowała o ochronę siedlisk lęgowych jerzyków w związku z prowadzonymi pracami w zakresie termoizolacji budynków. Przedstawiła także zasady postępowania, które chronią gniazda ptaków usytuowane w remontowanych budynkach.

Informacja została przekazana spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości, którzy są odpowiedzialni za przekazanie wytycznych firmom prowadzącym prace termoizolacyjne na terenie miasta.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 14 kwietnia 2004 r. obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi ptaków chronionych (między innymi jerzyków) – chodzi o ochronę miejsc lęgowych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych min. w stropodachach. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. Oznacza to, że prace tego rodzaju mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo  od zakazu niszczenia siedlisk i ostoi ptaków. 

W związku z tym przystępując do wykonywania w bieżącym sezonie lęgowym termoizolacji budynków zasiedlonych przez jerzyki, w których zamknięto ptakom dostęp do siedlisk (zgodnie z wcześniejszymi zasadami), zarządcy nieruchomości zobligowani są posiadać takie zezwolenie. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego. Zniszczenie siedlisk i miejsc lęgowych podlega karze aresztu lub grzywny. Planujący remonty i termoizolacje w latach następnych powinni stosować zasady określone przez RDOŚ (w załączeniu).

Jaworzno, jako jedno z nielicznych miast w kraju, dostrzegło problem niszczenia siedlisk jerzyków. W kwietniu 2008 roku radni podjęli uchwałę wprowadzającą w życie „Program ochrony jerzyka”. Jego celem jest edukacja mieszkańców, właścicieli i administratorów budynków prowadząca do wielostronnej świadomej ochrony tych ptaków gniazdujących na terenie naszego miasta.

- Wbrew powszechnemu przekonaniu pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska nigdy nie mieli kompetencji do kontroli zarządców nieruchomości i egzekucji wykonywania przez nich zasad prawidłowego remontu elewacji budynków – podkreśla Bronisława Chechelska-Paliga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. – W ramach przyjętego przez Radę Miejską Programu ochrony jerzyka podjęliśmy wiele działań, m.in. inwentaryzację siedlisk.

Brak uprawnień kontrolnych wcale nie oznacza, że pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska są bezradni w przypadku stwierdzenia, że w wyniku prowadzonych prac remontowych cierpią jerzyki. W takim przypadku informowany jest natychmiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który może sprawdzić, czy inwestor wykonuje prace zgodnie z przepisami. Jeśli tak nie jest, musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z faktu niszczenia siedlisk ptaków objętych ochroną gatunkową.

Efekt podejmowanych dla ochrony jerzyka działań winien być widoczny w postaci budek lęgowych na budynkach mieszkalnych, kompensujących jerzykom utracone miejsca lęgowe w stropodachach. Za kilka lat powinno ich być około 800, zgodnie z określoną przez ornitologa liczbą gniazdujących w naszym mieście par jerzyków.