Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Ważne informacje

Zmiany w zakresie zezwoleń dla instalacji w gospodarce odpadami

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, iż 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. wydanych przed 23 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), 23 stycznia 2016 r. tracą ważność wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy następujące decyzje:

  • zezwolenie na zbieranie, 
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, 
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
  • o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacz odpadów jest obowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z 14 grudnia 2012 r.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o ile jest wymagana.

Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2016 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.