Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Młodzieżowa Rada Miasta

Obrazek

Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna została powołana uchwałą Rady Miejskiej z 26 czerwca 2014 r.

Celami działania Rady są:

 • promowanie idei społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego,
 • upowszechnianie wiedzy o zasadach działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży,
 • integracja i skuteczna współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta,
 • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta,
 • aktywizowanie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
 • rozwiązywanie lokalnych problemów młodych ludzi,
 • współpraca środowisk młodzieży z organami samorządu Miasta.

Rada realizuje swoje cele poprzez:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży organom samorządu Miasta,
 • występowanie z projektami uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw pozostających w zakresie działania Rady do podmiotów posiadających kompetencje uchwałodawcze o ich przedłożenie pod obrady Rady Miejskiej,
 • inicjowanie, promowanie i realizacja działań dotyczących młodzieży o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami młodzieży,
 • współprace z Radą Miejską, w szczególności poprzez udział Radnych w jej sesjach oraz posiedzeniach jej komisji z głosem opiniodawczym i doradczym.

Obecny skład rady:

Cichoń Paweł, Ciura Natalia, Dziurka Rafał, Dziurdzikowska Kamila, Gajęcki Rafał, Grabski Bartosz, Halota Natalia, Hancyk Krzysztof, Hrapkowicz Łukasz, Hulbój Pola, Kałuża Daniel, Klimczak Błażej, Kobylecki Arkadiusz, Kwaśniewski Krystian, Łach Kamil, Madejczyk Paulina, Małek Arkadiusz, Materla Jakub, Ochenkowska Aleksandra, Oleksy Katarzyna, Rugała Nicol, Siodłak Anna, Skwarczyński Bartłomiej, Staszewski Sebastian, Wójcik Szymon, Wróbel Patryk, Wylężek Adrian, Zachariasz Bartosz, Zaroda Łukasz oraz Żmuda Sebastian.