Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Obniżki tygidniowego czasu pracy nauczycieli

13 marca 2018

Projekt w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42... +

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli spoza ustawy

13 marca 2018

Projekt w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta... +

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli

13 marca 2018

Projekt w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach... +

Statut Żłobka Miejskiego

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Jaworznie. +

Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta... +

Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. +

Statut Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Godziny pracy aptek

12 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy

9 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Podział miasta Jaworzna na okręgi wyborcze

9 marca 2018

Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym... +