Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6 września 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi... +

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Projekt uchwały ws. w sprawie nadania statutu PUP w Jaworznie

12 sierpnia 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jaworznie. +

Zmiany w statucie ZPO w Jaworznie

23 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie. +

Zmiany w statucie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

23 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. +

Przyjęcie programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna

23 lipca 2019

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. +

Tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli przedszkoli

19 lipca 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych... +

Plan zrówznoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

6 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Jaworzna +

Zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich

5 czerwca 2019

Projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim... +