Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Dostarczanie wody

15 listopada 2018

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna. +

Prawa użytkowania wieczystego

24 października 2018

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,... +

Odbiór odpadów komunalnych

28 września 2018

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu... +

Podatki

12 września 2018

Projekt uchwały sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą... +

Obwody głosowania

17 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie zmian w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. +

Wyłączenie dróg

16 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie pozbawienie dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania. +

Dodatki dla nauczycieli

16 sierpnia 2018

Projekt w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy... +

Żłobek Miejski - opłaty

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie. +

Ulica Dobrej Energii

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - ulica Dobrej Energii +

Współpraca Gminy z Organizacjami Pozarządowymi

13 sierpnia 2018

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... +