Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Konsultacje społeczne

Opłaty za przedszkola

28 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. +

Odbieranie odpadów komunalnych

28 maja 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i... +

Utrzymanie czystości na terenie miasta

28 maja 2019

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. +

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięlęgnacyjno ? Opiekuńczego

28 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pięlęgnacyjno ? Opiekuńczego w Jaworznie. +

Wynajem lokali gminnych

15 maja 2019

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. +

Opłaty za usuwanie pojazdów w 2019 r.

10 maja 2019

Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości... +

Odpłatności za usługi opiekuńcze

9 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla... +

Zespół Interdyscyplinarny

9 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz szczegółowych warunków jego... +

Godziny zajęć w przedszkolach

3 kwietnia 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez... +

Konsultacje społeczne

18 marca 2019

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2020 rok. +