Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Zajęcie pasa drogowego

8 września 2020

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna,... +

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

17 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. +

Określenie rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

17 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości... +

Zmiana statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie. +

Ustanowienie Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i... +

Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/239/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru... +

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie... +

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 sierpnia 2020

Projekt uchwały w sprawie: zmiany załączników do uchwały Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w... +

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

11 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Zmiany w Statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

4 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie +