Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Pagóry Ciężkowickie"

Widok z wierzchołka Góry Wielkanoc w kierunku północnymObrazek

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest formą ochrony wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, wyznacza się go w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych.

Proponowany do objęcia ochroną obszar, pod wspólną nazwą Pagóry Ciężkowickie, obejmuje tereny od zbiornika Sosina poprzez kompleks leśny Kolawica, Góry Przygoń, Leszczyna i Wielkanoc, obszar Krupka Mostki wraz z łąkami, Kompleks leśny Doliska oraz łąki Kulig w rejonie ul. Ciężkowickiej. Teren ten jest  komplementarnym elementem układu zieleni wokół dzielnicy Ciężkowice i jednocześnie największym zwartym obszarem zieleni w Jaworznie ujętym jako korytarz ekologiczny w planie zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego.

Proponowana forma ochrony obejmuje obszar o ogromnych walorach krajobrazowych związanych z mozaiką siedlisk przyrodniczych oraz urozmaiconą rzeźbą i morfologią terenu. Jest to kompleks rozległych terenów leśnych i otwartych, zróżnicowanych pod względem pokrywy roślinnej. Obszar ten wyróżnia się dużym  zróżnicowaniem warunków siedliskowych i fitocenotycznych – spotkamy tu zwarte kompleksy leśne na siedliskach borowych, remizy leśne, zarośla śródpolne, rozwijające się w dolinach cieków niewielkie płaty lasów łęgowych, tereny otwarte ze zbiorowiskami ciepłolubnych muraw i okrajków, zbiorowiska łąkowe i ziołorośla, tereny pól uprawnych.

W zalewanych wodą zagłębieniach terenu można znaleźć płaty nawiązujące do zbiorowisk łąk bagiennych, torfowisk oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe. Mozaika warunków siedliskowych sprzyja ogromnemu bogactwu świata roślinnego i zwierzęcego. Na podstawie przeprowadzonych badań fitosocjologicznych stwierdzono tu występowanie cennych siedlisk przyrodniczych, będących przedmiotem ochrony. Do najcenniejszych należą murawy kserotermiczne na Górze Wielkanoc oraz zmiennowilgotne łąki trzęślicowe na obszarach objętych europejską siecią obszarów chronionych Natura 2000. Bogata flora obejmuje 420 gatunków roślin naczyniowych. Wiele gatunków roślin chronionych i zagrożonych, posiada tu swoje jedyne stanowiska na terenie całego miasta Jaworzna. Wyjątkowe walory krajobrazowe związane są także z występowaniem zbiorowisk zaroślowych, murawowych i łąkowych, które charakteryzują się sezonowo zmieniającymi się barwami obficie kwitnących i owocujących drzew, krzewów oraz bylin, jest to istotny aspekt estetyczny - mozaika barwnych plam w krajobrazie.  Zróżnicowana i bogata fauna obejmuje ok. 230 gatunków, w tym 61 podlegających ochronie prawnej.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe zalicza się do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników.