Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy program ochrony środowiska

6 lipca 2016, 12:45

Miasto przystąpiło do opracowania programu ochrony środowiska dla Jaworzna na lata 2016-2019, z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023. Do czwartku, 21 lipca zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z pełną dokumentacją dotyczącą tej sprawy oraz zgłaszać do niej uwagi i wnioski. Publiczna prezentacja projektu programu odbędzie się w najbliższy wtorek, 12 lipca br.

Przedmiotem dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023" jest:

  • ocena realizacji dotychczas obowiązującego programu ochrony środowiska,
  • diagnoza stanu aktualnego poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Jaworzna wraz ze wskazaniem obszarów problematycznych,
  • strategia ochrony środowiska dla Jaworzna do 2023 roku,
  • cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz kierunki działań w zakresie ochrony środowiska przewidziane do realizacji w czasie obowiązywania dokumentu,
  • harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych wraz z aspektami finansowymi realizacji programu,

Projekt aktualizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 1 do 21 lipca br. w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, w pokoju 121, w godzinach pracy magistratu (od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek w godz. od 7:00 do 16:00 i w piątek w godz. od 7:00 do 14:00).

W tym samym terminie można także zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu:

  •     ustnie do protokołu w siedzibie wydziału OŚ
  •     pisemnie na adres:

    Urząd Miejski w Jaworznie
    Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
    ul. Grunwaldzka 33
    43-600 Jaworzno

Publiczna prezentacja projektu programu odbędzie się we wtorek, 12 lipca 2016 r. o godz. 13.00 na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Projektu zamieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Informacje o środowisku i jego ochronie" - www.bip.um.jaworzno.pl.