Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Śmieciowa rewolucja - jakie zmiany nas czekają?

25 października 2012, 12:01

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Parlament nałożył na samorządy dodatkowe obowiązki, zwłaszcza w kwestiach związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Według Ministerstwa Środowiska, dzięki nowelizacji przepisów osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki. Uszczelniony zostanie również system gospodarki odpadami komunalnymi.

- Pamiętajmy, że zmiany to nie lokalny wymysł, ale konieczność wynikająca ze zmiany przepisów. Inne samorządy czeka to samo - tłumaczy Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Od 1 lipca 2013 r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców, a następnie odbierze je, podda odzyskowi i unieszkodliwi. Stawki zostały ujednolicone dla całego miasta i wynoszą odpowiednio 14 zł od osoby jeżeli mieszkańcy nie segregują odpadów oraz 11 zł od osoby w przypadku segregacji odpadów komunalnych.

- Jeśli chcą Państwo wiedzieć m.in. jak deklarować prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, to wystarczy wysłać w tej sprawie e-mail na adres: odpady@mznk.jaworzno.pl. Można także zadzwonić pod numer: 32 745 10 47 - dodaje Tomasz Jewuła.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA (DOMY)

Co czeka mieszkańców Jaworzna?

Od 1 lipca 2013 r. nie będzie można już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych - w imieniu mieszkańców będzie robiła to gmina. Od wyżej wspomnianej daty wskazane będzie aby właściciele nieruchomości rozwiązali umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Do 30 czerwca 2013 r. można korzystać z dotychczasowej umowy. Jest to też ostateczna data, do której należy złożyć wypowiedzenie w firmie, która dziś odbiera od nas śmieci.

Najpóźniej do 31 marca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której określi ilość osób zamieszkujących nieruchomość. Deklarację należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

W przypadku wystąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość bądź zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - właściciel ma 14 dni na złożenie korekty deklaracji. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  • za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał do 31 lipca danego roku,
  • za IV kwartał do 31 października danego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Każdy właściciel zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne lub zlecić zaopatrzenie w pojemniki gminie w ramach usługi dodatkowej.

Dzięki wprowadzonym zmianom spełnione zostaną wymogi prawa unijnego, większa ilość odpadów zostanie poddana odzyskowi, a miasto będzie czystsze - zniknie pokusa nielegalnego pozbywania się odpadów poprzez ich spalanie i tworzenie dzikich wysypisk śmieci.

Powstaną punkty zbierania odpadów, do których bezpłatnie będzie można przekazywać odpady: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, a za dodatkową opłatą odpady budowlane i rozbiórkowe.

ZABUDOWA WIELORODZINNA  (BLOKI)

Co czeka mieszkańców Jaworzna?

Każdy właściciel nieruchomości wielorodzinnych zobowiązany będzie przekazać zarządcy nieruchomości informacje o ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny, a zarządca w ich imieniu zobowiązany będzie do 31 marca 2013 r. wypełnić i złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której określi ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Deklarację właściciel nieruchomości, zarządca zobowiązany będzie złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Mieszkańcy zobowiązani będą zgłaszać zarządcy każdą zmianę ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz przedłożyć dokument potwierdzający, iż opłatę taką ponoszą w innej gminie lub przebywają poza granicami kraju.

Każdy właściciel / zarządca nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne lub zlecić zaopatrzenie w pojemniki gminie w ramach usługi dodatkowej.

Powstaną punkty zbierania odpadów, do których bezpłatnie będzie można przekazywać odpady: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, a za dodatkową opłatą odpady budowlane i rozbiórkowe.

PRZEDSIĘBIORCY, INSTYTUCJE

Co czeka przedsiębiorców i instytucje?

Od 1 lipca 2013 r. nie będzie można już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych - w imieniu przedsiębiorców i instytucji będzie robiła to gmina. Od wyżej wspomnianej daty wskazane będzie aby przedsiębiorcy i instytucje z terenu Jaworzna rozwiązali umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Do 30 czerwca 2013 r. można zachować i korzystać z dotychczasowej umowy, nawet jeśli wcześniej zacznie funkcjonować nowy system.

Najpóźniej do 31 marca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązany będzie wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której określi rodzaj wykonywanej działalności, a ponadto w zależności od prowadzonej działalności: ilość zatrudnionych pracowników, ilość uczniów (studentów), ilość dzieci przebywających w żłobku lub przedszkolu, powierzchnię lokalu handlowego, ilość miejsc konsumpcyjnych lokalu gastronomicznego, ilość łóżek w szpitalu, internacie, hotelu, pensjonacie, ilość ogródków działkowych, ilość interesantów itp. Na tej podstawie określona zostanie stawka opłaty, która została przeliczona na pojemniki o odpowiedniej pojemności.

Stawki zostały zróżnicowane w zależności od prowadzenia bądź nie prowadzenia selektywnej zbiórki i wynoszą odpowiednio: dla prowadzących selektywną zbiórkę: 20,76 zł (za pojemnik 120 l), 41,50 zł (za pojemnik 240 l), 94,00 zł (za pojemnik 1100 l), 155,20 zł (za pojemnik 2200 l), 334,00 zł (za pojemnik 5000 l), 478,40 zł (za pojemnik 7000 l) oraz dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność 16,74 zł (za worek 80 l), dla nieprowadzących selektywnej zbiorki: 39,44 zł (za pojemnik 120 l), 78,85 zł (za pojemnik 240 l), 178,60 zł (za pojemnik 1100 l), 294,88 zł (za pojemnik 2200 l), 634,60 zł (za pojemnik 5000 l), 908,96 zł (za pojemnik 7000 l) oraz dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność 31,80 zł (za worek 80 l).

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  • za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał do 31 lipca danego roku,
  • za IV kwartał do 31 października danego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Każdy właściciel zobowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz do selektywnej zbiórki odpadów tj. do papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła, odpady zielone (wyjątkiem są jednoosobowe przedsiębiorstwa, które będą mogły pobrać odpowiednie worki do selektywnej zbiórki w siedzibie MZNK).