Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Obrazek

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
  • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
  • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
  • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
  • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
  • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
  • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

grdpp@um.jaworzno.pl


A K T U A L N O Ś C I 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie § 8 ust. 1 uchwały nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, zwołuję czternaste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie na dzień 05.09.2018r. na godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie w Sali 045 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie
4. Omówienie stanu przygotowań do konkursu "Wolontariusz 2018 Roku Miasta Jaworzna".
5. Wstępne podsumowanie działalności GRDPP w związku ze zbliżającym się końcem kadencji GRDPP.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodnicząca
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie

Kinga Jędrzejek
 

***

Informujemy o konkursie Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Celem konkursu jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

Terminy składania ofert do 1 marca 2017 r.

szczegółowe informacje o konkursie:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=778&id_menu=645

***

Zaproszenie na szkolenia i doradztwo

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Jaworznie realizuje  projekt pt. " CINgo - Centrum Informacyjne dla organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń ogrodowych", w ramach którego organizowane są spotkania, szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń ogrodowych.

Udział w szkoleniach i doradztwie jest bezpłatny. Uczestnikom gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, promocyjne, poczęstunek, a w przypadku szkoleń wyjazdowych również nocleg i transport.

Szczegóły oferty dostępne w załączniku poniżej.

***

„Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna”

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępny w załączniku poniżej.

***

INFORMACJA

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego informuje o zmianie godziny posiedzenia w dniu 17 listopada 2016 r. z godziny 15:15 na godzinę 16:00.

***

"Wolontariusz Roku 2017 Miasta Jaworzna"

Wniosek oraz regulamin konkursu dostępny w załączniku poniżej.

***