Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Aktualności NGO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, które mogą się przydać w Państwa działalności.


Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Jaworzno informuje:

Wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem czasu zachęcamy do udziału w organizowanych przez nasz Oddział wycieczkach.

Szczegółowe informacje o planowanych wyjazdach znajdują się na naszych stronach internetowych:
www.jaworzno.ptt.org.pl oraz www.facebook.com/ptt.jaworzno,
a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Grunwaldzkiej 35.

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 505 900 666 oraz w czwartki w godz. od 17:00 do 18:00 w siedzibie Oddziału przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Jaworznie.

***

Internetowe Centrum Wsparcia (ICW) oferuje bezpłatne doradztwo on-line w zakresie: prawa, finansów i księgowości dla organizacji pozarządowych z całej Polski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.poradnik.ngo.pl.

***

Rada Seniorek i Seniorów z Sosnowca zaprasza do współpracy i organizacji wolnego czasu Seniorów z terenu Miasta Jaworzna.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą należy kontaktować się z Przewodniczącym Rady Seniorek i Seniorów - Jerzym Dudkiem, tel. 501-596-300, e-mail: jerzy.dudek@czystemiasta.eu

***

NOWE ZASADY ZBIÓREK PUBLICZNYCH – OBYWATELE DECYDUJĄ!!!

Od 18 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady dotyczące zbiórek publicznych. Przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ustawa zakłada, że to obywatele powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji i na jaki cel – przekazać swoje pieniądze. To dla nich powinna być przygotowywana informacja o zbiórkach i ich wynikach. Także po to, by możliwa była skuteczniejsza kontrola zbiórek.

Od 18 lipca 2014 r. na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie trzeba urzędowej zgody.

Więcej informacji o nowych zasadach znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Jaworznie http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/1615/zbiorki_publiczne_po_nowemu.html oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  https://mac.gov.pl/zbiorki

***

Wycieczki PTTK

PTTK zaprasza wszystkich chętnych na sierpniowe wycieczki. Zapisy uczestników są prowadzone w Oddziale PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35 (róg Zacisze),

tel. (32) 616 39 52, kom.: 603 275 115,
w godz. 10.00-18.00

Szczegółowy harmonogram wycieczek na stronie internetowej: www.pttk.jaw.pl.

***

BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

***

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach – nowy kształt stowarzyszeń zwykłych


Ewidencja tam, gdzie była
Minimum 3 osoby postanawiają założyć stowarzyszenie zwykłe. Piszą regulamin, wybierają – lub nie – zarząd. I co dalej? Kolejnym krokiem jest zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. Ewidencja prowadzona
jest przez "organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego". Chodzi tu o starostę.
Wniosek o wpis do ewidencji
Do starosty składamy pisemny wniosek o wpis do ewidencji. Wniosek może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na jego powołanie).
Do wniosku trzeba dołączyć:
1. regulamin działalności,
2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego
stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej,
o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
Kiedy zaczynamy działać?
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a. ust 1). Starosta powinien dokonać wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Jeśli jednak wniosek
zawiera braki, może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie to 14 dni.
Dane stowarzyszeń zwykłych dostępne
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będzie jawna i udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy będzie miał prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.
Co mają zrobić stare stowarzyszenia zwykłe
Działające dziś stowarzyszenia zwykłe mają do wyboru:
1. dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę,
2. nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu. W pierwszym przypadku stowarzyszenia uzyskają ułomną osobowość prawną – czyli staną się stowarzyszeniami zwykłymi w rozumieniu nowych przepisów. Dostosowując regulaminy będą mogły w różnym stopniu skorzystać z możliwości, jakie oferuje nowelizacja. Dostosowania nie muszą następować od razu. Ustawodawcy dali stowarzyszeniom zwykłym czas na zastanowienie się i podjęcie odpowiednich kroków. Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ten ostateczny termin na uzyskanie wpisu przypadnie więc na maj 2018 r. Dopóki nie dokonają wpisu, działają na podstawie starych zasad. Stowarzyszenie zwykłe, które w wyznaczonym terminie nie uzyska wpisu do ewidencji (czyli przypadek drugi z powyższej listy), zostanie rozwiązane z mocy prawa. Nie będzie się liczyło ani to, że stowarzyszenie prężnie działa, ani to, że założono je np. 20 lat temu. Ustawa wyraża się jasno: brak wpisu równa się rozwiązanie z mocy prawa.

***

Klub Wsparcia LEPSZE JUTRO

Klub Lepsze Jutro jest miejscem spotkań dla osób które chcą w takim Klubie przebywać i zaangażować się w jego działalność. Klub prowadzi różnorodną działalność –
interwencyjną/doraźną/dla osób bezdomnych, ubogich w potrzebie/kulturalną, pro zdrowotną oraz integracyjną.

Miejsce realizacji zadania: ul.Ks.Mroczka 49 , Jaworzno – noclegownia dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w Jaworznie.

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Konkurs

"KARTKA ŚWIĄTECZNA – ZDROWE I RADOSNE ŚWIĘTA"
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w w/w konkursach.

Szczegóły w załączniku poniżej.

***
ŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

Zaprasza na spotkanie tematyczne - "Działalność gospodarcza w organizacji- ekonomizacja NGO",
które odbędzie się 14 listopada 2017 r., w godz.14:00 – 20:00 w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 235 (III piętro).
Zajęcia poprowadzi - Tadeusz Durczok – Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej.

W celu zapisania się na spotkanie proszę wysłać e-mail zawierający imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz numer telefonu na adres
owisjaworzno@gmail.com do 7 listopada 2017 br.

***

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na kolejne cykliczne spotkanie poświęcone współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godz.15:45 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Podczas spotkania zostaną omówione zakresy merytoryczne zaproszeń do składania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018. Ponadto podsumowana zostanie współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 oraz omówione zostaną wnioski wniesione ustnie podczas ostatniego Forum Organizacji Pozarządowych.

Ze względów organizacyjnych proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 27 listopada 2017 r., tel. (32) 61-81-780.

Zastępca Prezydenta Miasta
Monika Bryl

***

Wsparcie Rodziny. Pomoc prawna i psychologiczna w ramach
Centrum Pomocy Rodzinie CaritasZapraszamy wszystkich mieszkańców Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Jaworzna oraz Będzina,  którzy potrzebują fachowej pomocy prawnej oraz wsparcia psychologa do skorzystania z usług Centrum Pomocy Rodzinie Caritas.
Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Korczaka 5  w Sosnowcu, rozpoczęła się  trzecia edycja projektu  „Centrum Pomocy Rodzinie Caritas”, która działać będzie do końca 2017 roku.

Zadaniem projektu jest ochrona wartości nadrzędnej jaką jest rodzina. Projekt Centrum skierowany jest do osób borykających się z problemem alkoholowym w rodzinie oraz konsekwencjami ekonomicznymi uzależnień.
Na porady zapisywać się można telefonicznie pod numerem telefonu: 32 363 03 70 lub osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu.


Porady są udzielane bezpłatnie.

***

Konkurs

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Oferta Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegóły oferty w załączniku poniżej.

***

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie poświecone współpracy z organizacjami pozarządowymi , które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 14:00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie ul. Rynek Główny 17. Będzie ono okazją do podsumowania naszej współpracy w 2018 roku oraz omówienia wszelkich istotnych zagadnień związanych z rozliczaniem dotacji i realizacją zadań wspartych przez Gminę Miasta Jaworzna.

Podczas spotkania przeprowadzony zostanie przez Panią Gabrielę Knapik - przedstawiciela Oddziału Śląskiego PRFON wykład na temat: "Jak pozyskać środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprwnych".

Ze względów organizacyjnych proszę telefonicznie potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 1 czerwca 2018 r., tel. 32 61 81 780.

***