Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Konsultacje społeczne

Zmiany w Statucie SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego

4 sierpnia 2020

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie +

Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście

28 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna +

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych... +

Odbieranie odpadów komunalnych

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. +

Górna stawka za opłat

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy... +

Cena paliwa

27 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021. +

Zmiana statutu Żłobka Miejskiego

15 maja 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie +

Wymiar godzin zajęć nauczycieli

28 kwietnia 2020

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz... +

Odpłatności za pobyt w ośrodlach wsparcia

9 marca 2020

Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w... +

Użytek ekologiczny Zakola Białej Przemszy

26 lutego 2020

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/424/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie... +