Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

GBŚ Etap II - Strefa Przemysłowa

Obrazek

Projekt był kontynuacją realizowanego w partnerstwie przez Gminy: Jaworzno, Będzin, Czeladź, Sosnowiec, przedsięwzięcia Gospodarcza Brama Śląska, uznanego za projekt kluczowy dla rozwoju województwa śląskiego.

Celem projektu było uzyskanie w miejscu niezagospodarowanych i zdegradowanych przemysłowo obszarów strategicznych Jaworzna, atrakcyjnych gospodarczo terenów inwestycyjnych o przeznaczeniu pod budowę obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej.

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmował wybudowanie 3,7 km dróg gminnych i włączenie ich w istniejący układ drogowy. Równolegle z budową dróg, miasto Jaworzno wybudowało nową sieć kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospołecznej (łącznie z przyłączami 5,4 km), sieć wodociągową (2,5 km), sieć teleinformatyczną (3,5 km) oraz oświetlenie uliczne w drodze zbiorczej przebiegającej równolegle do ul. Wojska Polskiego od ul. Wyspiańskiego (sieć energetyczna 2,9 km).

W wyniku realizacji projektu powstało w zachodniej części Jaworzna 22 ha uzbrojonego terenu inwestycyjnego, będącego własnością miasta:

Teren inwestycyjny Przemysłowa I - 14 ha
Obszar na zachód do linii kolejowej do ul. Wyspiańskiego z wjazdem na skrzyżowaniu z Drogą Krajową 79.

Teren inwestycyjny Przemysłowa II - 8 ha
Obszar pomiędzy ul. Orzeszkowej na zachód do linii kolejowej z wjazdem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.

Równolegle Gmina Jaworzno jest inicjatorem procesu scaleniowo - zamiennego, do którego zostali zaproszeni indywidualni właściciele działek gruntowych, którzy dysponują blisko połową powierzchni inwestycyjnej objętej projektem tj. ok. 20 hektarami gruntów.