Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Rekultywacja Pieczysk

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Rekultywacja terenu, na którym niegdyś znajdował się zakład górniczy cementowni Szczakowa, zakończyła się w 2011 roku. Projekt miał na celu stworzenie mieszkańcom możliwości obcowania z naturą, a także poprawę jakości powietrza i wód. W efekcie powstało ponad 8 ha atrakcyjnych przyrodniczo terenów.

Projekt polegał na przywróceniu wartości użytkowych lub przyrodniczych gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym, leżącym na terenie byłego wyrobiska po eksploatacji dolomitu zakładu górniczego Zakładów Dolomitowych Szczakowa.

Prace w ramach rekultywacji polegały na usunięciu i wywozie zanieczyszczonej warstwy gruntu oraz przywróceniu jakości gleby, likwidacji składowisk odpadów przemysłowych i nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, a także odtworzeniu warstwy urodzajnej gruntu, nasadzeniu roślin i zieleni oraz zabezpieczeniu struktury skarp wyrobiska przed osuwaniem.

Całkowity koszt prowadzonej rekultywacji wynosił 1,8 mln zł. Projekt w 83% współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.