Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Badania opinii mieszkańców

Obrazek

Millward Brown, a wcześniej TNS Pentor i Pentor Research International, oddział Katowice przeprowadził w 2004, 2006, 2008, 2011 i 2014 roku badania opinii mieszkańców Jaworzna o stanie miasta, warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich. Tegoroczne badanie zostało zrealizowane przez TNS Polska przy wykorzystaniu wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (technika CATI). Zrealizowano 600 wywiadów. Próba została dobrana kwotowo ze względu na płeć, wiek i wykształcenie respondentów. 

Wywiad telefoniczny jest najlepszą techniką zbierania informacji w przypadku badań opinii publicznej. Jednak unowocześnienie metody dało możliwość praktycznie nieograniczonego jej wykorzystania zarówno w typowych badaniach konsumenckich, jak i bardzo specyficznych badaniach biznesowych.

Podstawowe zalety techniki CATI to:

  1. Szybkość realizacji badania w porównaniu do tradycyjnych kwestionariuszy przeprowadzanych "w terenie".
  2. Wiarygodność, rzetelność i poprawność otrzymanych danych dzięki stałej kontroli próby i wykluczeniu wszelkich pomyłek ankieterskich (system komputerowy kontroluje przeprowadzane wywiady i czuwa nad doborem próby).
  3. Łatwiejszy kontakt z respondentem, możliwość umówienia się na wywiad w czasie najdogodniejszym dla respondenta, a w razie konieczność niewielka trudność w ponownym skontaktowaniu się z badanym (istnieje wtedy pewność, że odpowiedzi udzielane na pytania są wyczerpujące i dokładne).

TNS Polska przestrzega międzynarodowych standardów badawczych, które zakładają ochronę danych nie tylko Zleceniodawców, ale także respondentów, którzy dobrowolnie zgadzają się wziąć udział w projektach badawczych realizowanych przez Instytut.