Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE

Obrazek

Tytuł projektu: Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno - miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Dom Pomocy Społecznej

Wartość całkowita projektu: 1 994 995,01 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 688 811,06 zł

% dofinansowania:  85%

Dofinasowanie z Budżetu Państwa: 198 683,65 zł

% dofinasowania:  10%

Okres realizacji projektu: 2 maja 2019 r. – 30 czerwca 2021 r.

Główny cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną Domu Pomocy Społecznej.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

  • modernizację instalacji c.o.,
  • modernizację instalacji c.w.u., w tym montaż kolektorów słonecznych,
  • ocieplenie skorupy budynku wraz z wymianą okien i części drzwi,
  • budowę instalacji fotowoltaicznej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynku. Zostaną wykonane nowe jednostki OZE.

Koszt jednostkowy, redukcji emisji CO2: 17365,21 zł/t

Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery: 114,7 t/rok tj. 58,6%

Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 0,09 t/rok tj.: 55,8%

Efektywność kosztowa redukcji PM10: 22894135,63 zł/t

 


Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna", Działanie 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej", Poddziałanie 4.3.4. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs".