Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Projekt AMIIGA

AMIIGA.

AMIIGA

Projekt pn. "Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych" (ang. "Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas"), o akronimie AMIIGA, jest projektem międzynarodowym zrzeszającym 12 partnerów z 6 krajów Unii Europejskiej. Obok Jaworzna, w projekcie udział biorą: Główny Instytut Górnictwa (Partner Wiodący projektu), miasto Novy Bydzov (Republika Czeska), Politechnika w Libercu (Republika Czeska), miasto Stuttgart (Niemcy), region Lombardii (Włochy), miasto Parma (Włochy), Politechnika w Mediolanie (Włochy), Słoweńska Służba Geologiczna (Słowenia), JP VODOVOD-Kanalizacija - Spółka Wodociągów i Kanalizacji w Lublanie (Słowenia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz VODOVOD Zadar -  Spółka  Wodociągowa (Chorwacja).

Projekt AMIIGA porusza złożoną problematykę zanieczyszczenia wód podziemnych. W związku z faktem, iż zanieczyszczenie wód podziemnych wykracza poza granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego – konieczna jest współpraca ponadlokalna. Brak doświadczeń w rozwiązywaniu tego typu wyzwań, zarówno w Polsce, jak i w Europie, oraz niewystarczające istniejące praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i na rzecz powstrzymywania zanieczyszczenia wód podziemnych – wymuszają współpracę sąsiadujących samorządów terytorialnych oraz jednostek branżowych odpowiedzialnych za poszczególne aspekty środowiska.

Stąd, do aktywnego udziału w projekcie zaproszono również 10 partnerów stowarzyszonych, w tym: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie – obecne Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. (Polska), Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach (Polska),  Górnośląski Związek Metropolitalny – obecną Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (Polska). Partnerzy Ci nie posiadają budżetu w ramach projektu, jednakże wspierają jego działania poprzez czynne uczestnictwo w Regionalnych Grupach Wdrożeniowych organizowanych w ramach projektu w każdym Państwie członkowskim.

W ramach Projektu AMIIGA realizowanych jest siedem akcji pilotażowych w krajach partnerów projektu, a mianowicie: w Polsce (w Jaworznie), Niemczech, Czechach, Słowenii, Chorwacji oraz dwie we Włoszech. Celem akcji pilotażowych jest zebranie informacji z obszarów o różniących się uwarunkowaniach geologicznych/hydrogeologicznych oraz opracowanie nadrzędnego Planu i Strategii zarządzania wodami podziemnymi.

W ramach projektu, na terenie miasta Jaworzna prowadzone są działania w celu przetestowania pasywnej bariery bioreaktywnej wykonanej w styczniu 2018 roku na spływie wód podziemnych z zanieczyszczonego obszaru tzw. "starej hałdy przy torach", w rejonie Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A. w Jaworznie. Bariera ma za zadanie ujęcie zanieczyszczonych wód gruntowych i przepuszczenie ich przez system studni wypełnionych następującymi sorbentami: wiórami żelazistymi oraz mieszaniną torfu, piasku i złoża mikrobiologicznego (wyhodowanego przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na potrzeby niniejszego projektu). Realizacja zadania jest niezwykle ważna ze względów naukowo-badawczych, gdyż umożliwia przetestowanie skuteczności zaprojektowanego w 2015 roku systemu barier reaktywnych dla całego obszaru zanieczyszczonego, którego celem jest wyeliminowanie migracji zanieczyszczeń poza obszary skażone, w rejonie zakładów chemicznych. Projekt bariery ujmuje również punkty pomiarowe wbudowane w układ planowanej konstrukcji, umożliwiające prowadzenie badań wód gruntowych. Kolejnym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu AMIIGA było udrożnienie istniejących, częściowo zdewastowanych punktów monitoringowych (wraz z odtworzeniem ich zamknięć), zlokalizowanych w rejonie Zakładów Chemicznych „Organika Azot” S.A., wykonanych w 2010 roku, w ramach projektu o akronimie FOKS. Zadanie polegające na przywróceniu istniejących punktów obserwacyjnych do stanu umożliwiającego skuteczne prowadzenie monitoringu ilościowego i jakościowego wód podziemnych, zostało przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku. Natomiast, w pierwszej połowie 2018 roku wykonano nowe punkty pomiarowe oddalone od zakładów chemicznych, jednakże zlokalizowane na kierunku spływu wód podziemnych, stąd umożliwiające obserwowanie rozprzestrzeniania się smugi zanieczyszczeń, której źródłem są odpady niebezpieczne zgromadzone w dolinie potoku Wąwolnica. Monitoring jakościowy wód podziemnych pobieranych cyklicznie z wszystkich wspomnianych wyżej punktów jest prowadzony w ramach projektu przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Partnera Wiodącego projektu). Na podstawie ostatecznego raportu z monitoringu będziemy w stanie określić skuteczność pracy wykonanej bariery oraz zobrazować działanie zastosowanego sorbentu.

Niezależnie od powyższego, w ramach projektu wypracowana zostanie dla Jaworzna strategia zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi, pochodzącymi, w szczególności, z terenów poprzemysłowych.


Zadanie nawiązuje i rozwija dorobek projektu badawczego o akronimie FOKS (ang. "Focus on key sources of environmental risks"), realizowanego przez Miasto Jaworzno w latach 2008-2012, podczas którego stworzono przestrzenny model warunków gruntowo-wodnych w rejonie Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A., zdefiniowano miejsca najsilniej zanieczyszczone oraz wyznaczono szlaki migracji zanieczyszczeń.

Projekt AMIIGA jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE na lata 2014-2020. Całkowity budżet projektu nie przekracza 3 mln €. Budżet Jaworzna to około 145 tys. €, gdzie dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych (około 124 tys. €), natomiast pozostałe 15% to wkład własny.

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. - 31 października 2019 r.

W dniach 24-25 październik 2019 r. w Jaworznie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację przedmiotowego projektu. W czwartek (24 października br.) planowany jest dzień anglojęzyczny, podczas którego zaprezentowane zostaną w skrócie wszystkie działania podjęte w ramach projektu u pozostałych Partnerów, natomiast w piątek (25 października br.) planowany jest dzień polskojęzyczny, dedykowany problemowi środowiskowemu w Jaworznie.

Strona projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AMIIGA.html