Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Projekt AMIIGA

AMIIGA.

AMIIGA

Projekt pn. "Zintegrowane podejście do zarządzania jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych" (ang. "Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas"), o akronimie AMIIGA, jest projektem międzynarodowym zrzeszającym 12 partnerów z 6 krajów Unii Europejskiej. Obok Jaworzna, w projekcie udział biorą: Główny Instytut Górnictwa (Partner Wiodący projektu), miasto Novy Bydzov (Republika Czeska), Politechnika w Libercu (Republika Czeska), miasto Stuttgart (Niemcy), region Lombardii (Włochy), miasto Parma (Włochy), Politechnika w Mediolanie (Włochy), Słoweńska Służba Geologiczna (Słowenia), JP VODOVOD-Kanalizacija - Spółka Wodociągów i Kanalizacji w Lublanie (Słowenia), Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) oraz VODOVOD Zadar -  Spółka  Wodociągowa (Chorwacja).

Projekt AMIIGA porusza złożoną problematykę zanieczyszczenia wód podziemnych. W związku z faktem, iż zanieczyszczenie wód podziemnych wykracza poza granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego – konieczna jest współpraca ponadlokalna. Brak doświadczeń w rozwiązywaniu tego typu wyzwań, zarówno w Polsce, jak i w Europie, oraz niewystarczające istniejące praktyki w zakresie zarządzania środowiskowego i na rzecz powstrzymywania zanieczyszczenia wód podziemnych – wymuszają współpracę sąsiadujących samorządów terytorialnych oraz jednostek branżowych odpowiedzialnych za poszczególne aspekty środowiska.

Stąd, do aktywnego udziału w projekcie zaproszono również 10 partnerów stowarzyszonych, w tym: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie – obecne Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. (Polska), Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach (Polska),  Górnośląski Związek Metropolitalny – obecną Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (Polska). Partnerzy Ci nie posiadają budżetu w ramach projektu, jednakże wspierają jego działania poprzez czynne uczestnictwo w Regionalnych Grupach Wdrożeniowych organizowanych w ramach projektu w każdym Państwie członkowskim.

W ramach Projektu AMIIGA realizowanych jest siedem akcji pilotażowych w krajach partnerów projektu, a mianowicie: w Polsce (w Jaworznie), Niemczech, Czechach, Słowenii, Chorwacji oraz dwie we Włoszech. Celem akcji pilotażowych jest zebranie informacji z obszarów o różniących się uwarunkowaniach geologicznych/hydrogeologicznych oraz opracowanie nadrzędnego Planu i Strategii zarządzania wodami podziemnymi.

W ramach projektu, na terenie miasta Jaworzna, prowadzone są działania w celu przetestowania innowacyjnej pasywnej bariery bioreaktywnej, zlokalizowanej na spływie wód podziemnych z zanieczyszczonego obszaru tzw. “starej hałdy przy torach”, w rejonie Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A. w Jaworznie. Głównym celem projektu AMIIGA dla Jaworzna jest przetestowanie skuteczności bariery, określenie ewentualnych trudności i potencjalnego wpływu prac na zdrowie mieszkańców i środowisko oraz wypracowanie strategii zarządzania zanieczyszczonymi wodami podziemnymi, pochodzącymi, w szczególności, z terenów poprzemysłowych. Bariera została wykonana na przełomie 2017 i 2018 roku, w połowie maja 2018 r. planowane jest wypełnienie bariery materiałem aktywnym oraz złożem mikrobiologicznym, natomiast do końca 2018 r. będzie prowadzony monitoring jej skuteczności.

Zadanie nawiązuje i rozwija dorobek projektu badawczego o akronimie FOKS (ang. "Focus on key sources of environmental risks"), realizowanego przez Miasto Jaworzno w latach 2008-2012, podczas którego stworzono przestrzenny model warunków gruntowo-wodnych w rejonie Zakładów Chemicznych "Organika Azot" S.A., zdefiniowano miejsca najsilniej zanieczyszczone oraz wyznaczono szlaki migracji zanieczyszczeń.

Projekt AMIIGA jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE na lata 2014-2020. Całkowity budżet projektu nie przekracza 3 mln €. Budżet Jaworzna to około 145 tys. €, gdzie dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych (około 124 tys. €), natomiast pozostałe 15% to wkład własny.

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2019 r.

Strona projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/AMIIGA.html