Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wchodzi w życie

6 kwietnia 2020, 14:30

Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wchodzi w życie

Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu wchodzi w życie

Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych decyzji. Lokalni przedsiębiorcy z Jaworzna, oprócz ogólnopolskiej "Tarczy Antykryzysowej", uzyskają dodatkowe wsparcie ze strony Gminy. W życie wchodzi Jaworznicki Pakiet Wsparcia dla Biznesu, którego celem jest pomoc przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 i jest je w stanie wykazać na podstawie sprawozdań finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski w każdym przypadku będą rozpatrywane indywidualnie.

Narzędzia wsparcia

1. Podatki lokalne:

Odroczenie płatności podatku od nieruchomości - gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; podatku od środków transportu; podatku leśnego oraz rolnego. Termin odroczenia będzie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku do czasu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się również o umorzenie lub rozłożenie na raty powstałych zaległości podatkowych.

Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane w oparciu o indywidualną ocenę i dane o skali utraconych przychodów i realizowane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zatem do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa - art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku / o rozłożenie zaległości na raty / o umorzenie podatku [PDF] [ODT]
 2. Załącznik - Oświadczenie o pomocy de minimis przyznanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. [PDF] [ODS]
 3. Sprawozdanie finansowe firmy za okres ostatnich 3 lat obrotowych (lata 2018, 2019, 2020)
 4. Fakultatywnie - inne dokumenty potwierdzające fakt znaczącego spadku obrotów w okresie epidemii COVID-19

Jak złożyć wskazane dokumenty:

 • drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP - adres: /UMJAWORZNO/SkrytkaESP
 • drogą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie - punkt podawczy (główny budynek UM, ul. Grunwaldzka 33)

2. Odstąpienie od egzekucji zaległości podatkowych

Czynności egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych zostaną wstrzymane do upływu 30 dni od dnia zniesienia stanu epidemii. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej dotyczy wyłącznie zaległości powstałych po 8 marca 2020 roku w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które poniosły negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii. Istnieje możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wskazanych zaległości zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 1.

UWAGA! Odstąpienie od egzekucji obejmie tylko podmioty, które nie miały zaległości podatkowych wobec Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

3. Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości

Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy będzie można zastosować następujące czasowe ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie, jak:

 • odraczanie terminów,
 • rozkładanie na raty,
 • umarzanie.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości stosuje się z tytułu:

 • oddania nieruchomości w najem,
 • dzierżawę lub użytkowanie.

Ulgi nie obejmują wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (opłat za media).

Szczegółowe zasady i terminy regulują Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna:

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z pozostałymi załącznikami:

 • Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie [PDF] [DOC]
 • Wydział Obrotu Nieruchomości [PDF] [DOC]

Jak złożyć wniosek:

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl,
 • w formie tradycyjnej na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b,
 • dowiedz się więcej pod numerem tel.: 32 615 50 30, 32 745 10 40 wew. 459.

Wydział Obrotu Nieruchomości:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: on@um.jaworzno.pl,
 • w formie tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno,
 • dowiedz się więcej pod numerem tel.: 32 61 81 563.

3.1. Nieruchomości wynajmowane w zasobach spółek gminnych (Jaworznickie TBS, PKM Jaworzno, Wodociągi Jaworzno).

Czasowe (okres kwiecień - maj) obniżenie wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych o:

 • 50% dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie: fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa oraz podmiotów które nie mogą prowadzić działalności,
 • 30% dla podmiotów które ze względu na ograniczenia wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia mają ograniczoną działalność tj. lokale gastronomiczne,
 • możliwość rozłożenia na raty dla  pozostałych podmiotów z wyłączeniem sklepów spożywczych, aptek, cukierni, pralni oraz podmiotów mogących prowadzić swoją działalność w sposób zdalny tj. usługi w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo kredytowe finansowe itp.

Wymagane dokumenty:

Wniosek najemcy lokalu użytkowego o udzielenie pomocy (odrębny wzór w przypadku każdej ze spółek gminnych):

Jak złożyć wniosek:

drogą elektroniczną na adres odpowiednio:

Skorzystaj z Jaworznickiej Podatkowej Infolinii Przedsiębiorcy- Jawo.InfoBiznes

Wszystkie informacje na temat wsparcia dostępnego dla lokalnych przedsiębiorców w jednym miejscu. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące spełniania warunków do uzyskania pomocy, chcesz doprecyzować jak wypełnić wniosek lub dowiedzieć się, gdzie zwrócić się o wsparcie w ramach państwowej "Tarczy Antykryzysowej" - zadzwoń na Jawo.InfoBiznes!

Jawo.InfoBiznes: tel. 32 618 16 01 oraz 32 618 16 09

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek