Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

30 mln zł na profesjonalne wsparcie biznesu

9 stycznia 2019, 12:40

Logo Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Logo Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, instytucja Samorządu Województwa Śląskiego, rozpoczęło nabór wniosków do konkursu wspierającego profesjonalizację Instytucji Otoczenia Biznesu. Wsparcie uzyskają projekty przewidujące stworzenie wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych specjalistycznych usług doradczych. Pula na ten cel wynosi 30 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania to aż 85 proc. Wśród wydatków kwalifikowanych znajdą się: pomoc szkoleniowa, usługi doradcze, promocja, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji naszego województwa oraz wpływające na rozwój gospodarki, wzrost innowacyjności, zintensyfikowanie badań przemysłowych, a także mające przygotować przedsiębiorstwa do udziału w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME. O dofinansowanie mogą ubiegać się tzw. instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wyświadczyły minimum trzy wysokospecjalistyczne, proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw w okresie trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku.

Projekty mają służyć rozwojowi województwa śląskiego, stąd zastrzeżenie, że instytucje zgłaszające się do konkursu muszą prowadzić działalność na jego terenie. W konkursie mogą uczestniczyć również tzw. instytucje otoczenia biznesu (IOB) będące przedsiębiorstwami - ich status zostanie zweryfikowany na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przedstawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza zdolność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania samowystarczalności stopniowo do końca okresu kwalifikowalności). Niezbędne jest także wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym.

Do pobrania:

  • zasady konkursu.

Więcej na www.slaskie.pl