Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ulgi dla przedsiębiorców

30 sierpnia 2016, 12:36

fot. Andrzej Gontarz

fot. Andrzej Gontarz

Jaworzniccy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnień podatkowych. Wszystko dzięki wprowadzonemu w mieście pakietowi ulg w ramach pomocy de minimis. Podjęte dzisiaj uchwały to efekt współpracy pomiędzy gminą a Jaworznicką Izbą Gospodarczą.

- Przyjęte dzisiaj na sesji uchwały, skierowane są zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, jak również tych, które już funkcjonują na terenie naszego miasta. Pakiet ulg został wypracowany wspólnie z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, która zrzesza przedsiębiorców z Jaworzna i odpowiada na ich oczekiwania. Nowe ulgi zaczynają procentować - stwarzają się dobre warunki i klimat do funkcjonowania przedsiębiorczości - mówi prezydent Paweł Silbert. - Właściciele firm spoza miasta są zainteresowani przeniesieniem swojej działalności do Jaworzna. Pozytywne skutki dla miasta wynikające z tych rozwiązań to m.in. zwiększenie udziału w podatkach, nowe miejsca pracy oraz udogodnienia dla pracowników, którzy do tej pory musieli dojeżdżać do pracy.

Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna. Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości będą grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie naszego miasta . Maksymalny okres zwolnienia z podatku może sięgać 24 miesięcy, zaś jego wysokość jest pochodną kosztu związanego z  wypłaconym wynagrodzenia nowo zatrudnionych.

Kolejna uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

- Nowe przepisy zakładają zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego. - Uzyskanie prawa do maksymalnie trzyletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych na tzw. "inwestycję początkową" lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz spełnieniem pozostałych kryteriów przedmiotowych i podmiotowych określonych w przepisach.

Radni dyskutowali dzisiaj także nad zwolnieniami w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie Jaworzna.

- Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości są grunty, zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie Jaworzna - dodaje Magdalena Mistarz. - Maksymalny okres zwolnienia to rok.