Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Komunikat WFOŚiGW

15 czerwca 2016, 08:39

fot. www.fotolia.com

fot. www.fotolia.com

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej w ramach I osi priorytetowej "Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020". W ramach działania przewidziane są trzy konkursy:

  • 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
  • 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
  • 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85% .

W ramach konkursów można uzyskać wsparcie na projekty m.in. w zakresie: wymiany oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków), przebudowy systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła, instalację/przebudowę systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r. dla Poddziałania 1.7.1, natomiast dla Poddzialania 1.7.2 oraz 1.7.3 - 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl