Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020, 08:39

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

Ponad 10 tys. uczniów rozpoczęło dziś w Jaworznie nowy rok szkolny. Ze względu na stan epidemii we wszystkich placówkach wprowadzono szereg reguł bezpieczeństwa, które będą obowiązywały uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz opiekunów.

Rok szkolny 2020/2021 będzie niewątpliwie wyzwaniem zarówno dla kadry nauczycielskiej, dyrektorów i uczniów placówek oświatowych. Ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa szkoły wprowadziły szereg reguł bezpieczeństwa i obostrzeń. Od 1 września br. wszystkie szkoły i klasy w Jaworznie rozpoczęły zajęcia zgodnie z przygotowanymi i wdrożonymi w szkołach "Procedurami bezpieczeństwa na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina miasta Jaworzna na okres trwania epidemii COVID-19".

Powyższe wielowariantowe Procedury zostały opracowane przez Wydział Edukacji UM w ścisłej współpracy z dyrektorami miejskich jednostek oświatowych w Jaworznie. Całość dokumentacji została przygotowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwa Zdrowia (MZ), Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), a następnie zaopiniowana i zweryfikowana pozytywnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie.

Procedury zawierają precyzyjne zasady:

  • organizacji zajęć na terenie szkół, ze szczególnym uwzględnieniem reguł bezpieczeństwa obowiązujących uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców (opiekunów prawnych) uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły;
  • bezpieczeństwa obowiązującego przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej i/lub w formie cateringu (szczegółowe metody postępowania ustala każda szkoła zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS);
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni;
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia;
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela/pracownika szkoły;
  • reorganizacji/zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły.

Każdy z dyrektorów, uwzględniając specyfikę swojej jednostki, ustala z nauczycielami tzw. "Szczegółowe zasady i sposób organizacji pracy", tj. wytyczne dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, przerw, korzystania z szatni i innych pomieszczeń/obiektów, a także instrukcje określające właściwe zachowywanie bezpiecznego dystansu (m.in. określenie strefy rodzica, strefy ucznia, ustalenia dotyczące np. noszenia maseczek, przyłbic itd.) - zawsze z uwzględnieniem wskazań MEN, MZ, GIS.

Powyższe procedury i regulacje są dostępne na stronach internetowych szkół.