Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Aktualizacja Uproszczonego Planu Urządzania Lasu

14 lipca 2020, 11:10

Aktualizacja Uproszczonego Planu Urządzania Lasu fot. Fotolia.com

Aktualizacja Uproszczonego Planu Urządzania Lasu fot. Fotolia.com

W ostatnim czasie wielu mieszkańców naszego miasta otrzymało zawiadomienie dotyczące "Aktualizacji uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i lasów oraz gruntów nieleśnych zalesionych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, o łącznej powierzchni powyżej 100 ha".

Takie zawiadomienia kierowane są wyłącznie do osób prywatnych, którzy zgodnie z ewidencją gruntów i budynków są właścicielami nieruchomości o użytkach leśnych.

Celem wyjaśnienia:

  • Uproszczony plan urządzania lasów (dalej w treści UPUL) jest dokumentem gospodarki leśnej, który stanowi leśny plan gospodarczy. Dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, dokument ten opracowywany jest przez starostę, którego funkcję pełni Prezydent Miasta Jaworzna.
  • UPUL opracowywany jest na okres dziesięciu lat.
  • Aktualnie obowiązujący Uproszczony plan urządzania lasu, który został opracowany zgodnie z Ustawą o lasach w 2010 r., obowiązuje w Gminie Miasta Jaworzna do 31 grudnia bieżącego roku. Z tego właśnie względu konieczna jest jego aktualizacja.
  • Prace nad tym dokumentem zlecone zostały firmie: Las-R Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13. Dotychczas firma wykonała prace terenowe inwentaryzujące aktualny stan lasu i opracowała projekt dokumentu określającego plan prac, jakie winny być przeprowadzone przez właścicieli gruntów leśnych w ciągu najbliższych 10 lat.
  • Dokumentacja ta od 27 lipca br. będzie wyłożona do publicznego wglądu w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (II piętro) przez okres 60 dni (tj. do dnia 24 września br.). Natomiast, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (tj. do dnia 25 sierpnia br.), zainteresowani właściciele lasów, którzy otrzymali wspomniane zawiadomienia, mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie aktualizowanego planu.
  • Kolejnym etapem prac będzie uzyskanie opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego.
  • Zaktualizowany UPUL obowiązywał będzie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. oraz będzie stanowił podstawę naliczenia podatku leśnego.