Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno ma swój ATOM!

6 kwietnia 2020, 12:15

Jaworzno ma swój ATOM!

Jaworzno ma swój ATOM!

Jaworznicki ATOM - Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców to pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2.

W ramach kompleksowych działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, instytucje i służby funkcjonujące w mieście, ujęto sześć obszarów, które składają się na Jaworznicką Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców:

 

 

JAWORZNICKI ATOM

Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców

1. OCHRONA ZDROWIA

 • 1 000 000,00 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Prezydent Miasta Jaworzna zadecydował o przekazaniu z budżetu miejskiego dodatkowego 1 mln zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie (m.in. respiratorów) oraz środków ochrony personelu medycznego. Podczas sesji Rady Miejskiej 6 kwietnia br., radni przyjęli propozycję Prezydenta Jaworzna.

 • Środki ochrony indywidualnej

Prezydent Miasta uruchomił rezerwę celową na zakup środków ochrony indywidualnej - do tej pory wyposażono Szpital, służby mundurowe i miejskie instytucje (m.in. MOPS, DPS, ZPO, Dom Dziecka, OSP) w szczególności w sprzęt taki jak: 7 000 szt. masek ochronnych, 8 000 par rękawic ochronnych, 400 kombinezonów, 50 szt. okularów, 500 litrów płynów dezynfekcyjnych, 6 zestawów dezynfekcyjnych, 4 maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe.

 • Telemedycyna i wideokonsultacje lekarskie w ZLO

Zespół Lecznictwa Otwartego uruchomił możliwość prowadzenia zdalnych konsultacji lekarskich oraz zdalnego zamawiania recept na niezbędne leki. Porady lekarskie udzielane są telefonicznie lub w postaci wideokonsultacji z lekarzem za pomocą komputera, tableta lub smartfonu wyposażonego w kamerę.

Z nowej usługi zdalnej opieki medycznej pacjenci mogą korzystać pod numerem telefonu 32 616 34 79 lub drogą elektroniczną po zalogowaniu na stronę www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja.

 • Zdalna opieka psychologiczna Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Osoby podlegające kwarantannie, odczuwające lęk lub niepokój związany ze stanem epidemii, nie potrafiące poradzić sobie z sytuacją izolacji i ograniczenia kontaktów znajdą profesjonalną pomoc psychologiczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Sesje psychologiczne i wsparcie udzielane są zdalnie za pomocą bezpłatnego programu Skype lub telefonicznie.

Pomoc psychologicznej OIK jest dostępna pod numerami telefonu 32 618 19 77 lub 666 832 571. Z kolei porady związane z terapią uzależnień udzielane są pod numerem 732 043 218.

2. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

 • Zabezpieczono 1 000 000,00 zł na zwalczanie sytuacji kryzysowych

Prezydent Miasta Jaworzna zadecydował o wydatkowaniu 1 mln zł z budżetowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Środki finansowe będą wykorzystywane stopniowo dla zabezpieczenia najistotniejszych potrzeb m.in. związanych z przeciwdziałaniem epidemii. Na obecnym etapie wykorzystano część rezerwy na zakup kombinezonów ochronnych, elementów ochrony osobistej oraz zestawów dezynfekcyjnych dla personelu medycznego, służb ratunkowych oraz pracowników socjalnych.

 • Dezynfekcja uczęszczanych miejsc publicznych

Miejski Zarząd Dróg i Mostów wdrożył zaostrzony reżim sanitarny. Polega on na regularnej dezynfekcji elementów małej architektury w uczęszczanych miejscach publicznych. Dotyczy to w szczególności wiat i ławek na przystankach autobusowych oraz wnętrz autobusów komunikacji miejskiej. Do skutecznej dezynfekcji przestrzeni publicznych używana jest wysokoozonowana woda wytwarzana specjalnie do tych celów przez Wodociągi Jaworzno.

 • Akcja "Zostań w domu"

W ramach wsparcia działań Policji i wojska, wzmożono służbę patrolową funkcjonariuszy Straży Miejskiej, której celem jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się epidemii poprzez egzekwowanie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzonym stanem epidemii. Równolegle służby mundurowe (Straż Miejska, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz MCKiS prowadzą intensywną kampanię informacyjną za pomocą komunikatów emitowanych z pojazdów służbowych poruszających się po terenie całego miasta.

UWAGA! Od 2 kwietnia br., decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straż Miejska w Jaworznie poddana została zwierzchniemu nadzorowi Policji i realizuje zadania pod bezpośrednim dowództwem komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

 • Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i instytucji w Jaworznie

Urząd Miejski funkcjonuje w nowych warunkach, realizując ważne sprawy mieszkańców głównie telefonicznie i drogą elektroniczną. Utworzony został bezpieczny sanitarnie punkt informacyjny w głównym budynku Urzędu - przyjmowane i wydawane są wnioski oraz dokumenty.

Na głównej stronie Urzędu Miejskiego publikowane są cykliczne raporty o podejmowanych działaniach instytucji i jednostek w czasie epidemii.

Aktualne informacje o koronawirusie w przestrzeni miejskiej: Gazeta Przystankowa, plakaty, autobusy PKM Jaworzno, media społecznościowe i tradycyjne.

3. EDUKACJA

 • Zdalna nauka

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Gmina Miasta Jaworzna opracowała i udostępniła szkołom materiały i narzędzia techniczne, umożliwiające nauczycielom prowadzenie zdalnego kształcenia. Narzędzia te dają również możliwość oceny i klasyfikowania uczniów. Gmina zadba, by każdy uczeń w Jaworznie mógł kontynuować zdalnie proces kształcenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i podstawą programową. W tym celu Jaworzno występuje o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów, by wyposażyć uczniów, którzy nie dysponują wymaganym sprzętem.

 • Elektroniczna rekrutacja

Dzięki wykorzystaniu dedykowanych platform cyfrowych, bez zakłóceń przebiegła rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkół Podstawowych w Jaworznie na rok szkolny 2020/2021. W podobnym trybie przebiega rekrutacja do przedszkoli miejskich. Podobne narzędzia cyfrowe zostaną wykorzystane w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do jaworznickich szkół ponadpodstawowych. Gmina, niezależnie od stanu epidemiologicznego, zapewnia każdemu uczniowi płynne wejście w kolejny etap edukacji.

 • Wsparcie dla maturzystów

Wdrożone w Jaworznie narzędzia zdalnej nauki umożliwią wszystkim tegorocznym maturzystom realizację założeń programowych oraz konsultacje z prowadzącymi nauczycielami przedmiotowymi w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zapewnia maturzystom bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów wydawnictw naukowych, by umożliwić im pogłębienie wiedzy i dobre przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

4. JAWORZNICKI PAKIET WSPARCIA DLA BIZNESU

 • Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie na raty i umorzenie zaległości

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z płynnością finansową już dziś mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności podatku od nieruchomości, od środków transportu, leśnego i rolnego. Termin zostanie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku. Będzie też możliwość starania się rozłożenie na raty zaległości podatkowych oraz o umorzenie zaległości podatkowych. Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane w oparciu o indywidualną ocenę i dane o skali utraconych przychodów i realizowane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zatem do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa - art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Możliwość wnioskowania w uproszczonym trybie o:

 • zmianę terminu płatności,
 • rozłożenie zaległości na raty,
 • umorzenie zaległości.
 • Egzekucja administracyjna - nie będą podejmowane czynności egzekucyjne do czasu 30 dni po ustaniu stanu epidemii. Dotyczy to zaległości powstałych po 8 marca 2020 r. i odnosi się przedsiębiorców, których działalność została ograniczona. Dotyczy podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości podatkowych.
 • Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości

Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale użytkowe pod działalność gospodarczą będą mogli ubiegać się o odroczenie terminu, rozłożenie na raty lub umorzenie płatności. Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy będzie można zastosować następujące czasowe ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie, jak:

 • odraczanie terminów,
 • rozkładanie na raty,
 • umarzanie.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości stosuje się z tytułu:

 • oddania nieruchomości w najem,
 • dzierżawę lub użytkowanie.

Ulgi nie obejmują wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (opłat za media).

Szczegółowe zasady i terminy regulują Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.

W przypadku wynajmowania lokali od spółek gminnych, w których 100% właścicielem jest Gmina Jaworzno tj. - Wodociągi Jaworzno, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zostaną zastosowane czasowe (okres kwiecień - maj) obniżenia wysokości stawek czynszowych na podstawie uproszczonych wniosków z uzasadnieniem w lokalach użytkowych o:

 • 50% dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie: fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa oraz podmiotów, które nie mogą prowadzić działalności.
 • 30% dla podmiotów które ze względu na ograniczenia wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia mają ograniczoną działalność tj. lokale gastronomiczne.

Możliwość rozłożenia na raty dla pozostałych podmiotów z wyłączeniem sklepów spożywczych, aptek, cukierni, pralni oraz podmiotów mogących prowadzić swoją działalność w sposób zdalny tj. usługi w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo kredytowe finansowe itp.

 • Realizacja w Jaworznie rządowego pakietu pomocowego "Tarczy Antykryzysowej" przez Powiatowy Urząd Pracy

W przypadku spadku obrotów gospodarczych PRZEDSIĘBIORCÓW w następstwie wystąpienia COVID-19:

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy fizycznemu, niezatrudniającemu pracowników
 • Udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej do 5 tys. zł
 •  InfoBiznes - Jaworznicka Infolinia Przedsiębiorcy

Wszystkie informacje dotyczące mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii - w jednym miejscu. Pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego UM w Jaworznie będą ich udzielać pod nrem 32 61 81 601 i 32 61 81 609 lub przekierowywać do odpowiedniej instytucji (PUP, ZUS, Urząd Skarbowy).

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I WOLONTARIAT

 • Dotacje bez potrąceń

Dotacje dla organizacji pozarządowych pozostaną na ustalonym poziomie. Mimo iż większość organizacji pozarządowych i klubów sportowych nie może w obecnej sytuacji realizować swych zadań statutowych i projektów, nie wpłynie to na wysokość pozyskanych od gminy dotacji. Zweryfikowany zostanie sposób rozliczenia projektów, z wzięciem pod uwagę nadzwyczajnych okoliczności.

 •  Stypendia Prezydenta Miasta bez zmian

Mimo zawieszenia większości rozgrywek i zawodów sportowych, beneficjenci stypendiów Prezydenta Miasta Jaworzna otrzymają stypendia w pełnym wymiarze, także za okres wyłączenia z czynnego uprawiania sportu i uczestnictwa w zawodach.

 • Ja.Wolontariusz - akcja wolontaryjna MOPS

Pracownicy socjalni oraz wolontariusze wyposażeni w identyfikatory wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dostarczają potrzebującym (m.in. samotnym seniorom, osobom poddanym kwarantannie) zakupy, paczki żywnościowe, niezbędne leki i pomagają w załatwianiu spraw urzędowych. Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy udzielane są pod nrem 32 61 81 840 lub adresem mops@mops.jaworzno.pl

Ja.Wolontariusz - akcja pomocowa koordynowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w ramach programu: "Zaangażuj się i Ty!". Zgłoszenia chętnych osób dorosłych przyjmowane są telefonicznie pod nrem 32 61 81 840 lub adresem mops@mops.jaworzno.pl

6. UDOMOWIONA KULTURA

 • Wszystkie miejskie instytucje kultury włączyły się w akcję "Udomowiona kultura". Oferują zdalne warsztaty artystyczne, wykłady, słuchowiska czy też kursy kreatywnego spędzania czasu z dziećmi. Na fanpage’ach poszczególnych instytucji cały czas jest prowadzona działalność kulturalna, w której mogą aktywnie uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna. Zapraszamy do udomowienia kultury!

Pakiet może zmieniać się w zależności od wprowadzanych zmian w prawie i możliwości samorządu.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek