Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii

26 marca 2020, 18:45

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii fot. DronView

Organizacja miejskich służb i jednostek podczas stanu epidemii fot. DronView

Wprowadzony w kraju stan epidemii i kolejne ograniczenia wymusiły przeorganizowanie pracy miejskich służb i jednostek. Nie oznacza to jednak, że pracownicy nie wykonują swoich obowiązków, a służby nałożonych zadań. W pierwszym z serii artykułów poświęconych  działaniom w mieście dotyczącym m.in. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa przypomnimy najważniejsze informacje organizacyjne i prawne. W kolejnych dniach będziemy zamieszczać raporty z podjętych i planowanych działań przez prezydenta miasta oraz poszczególne instytucje.

Zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego i przyjętą w mieście siatką bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia epidemii, jednostką kierującą w działaniach na terenie miasta jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie, a z ramienia urzędu wydziałem koordynującym jest Wydział Zdrowia, który w realizacji zadań współdziała z jednostkami służby zdrowia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego  i Ochrony Ludności, koordynującym pracę służb miejskich: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Miejskiej. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na bieżąco przyjmują wszelkie polecenia od Wojewody Śląskiego lub bezpośrednio od różnych ministerstw i przekazują je do odpowiednich instytucji, służb i innych jednostek organizacyjnych do realizacji. Koordynują działania na terenie miasta, na bieżąco współpracują również ze służbami i instytucjami z terenu miasta, zbierają informacje ze wszystkich możliwych źródeł na temat koronawirusa, sporządzają meldunki i raporty m.in. dla  Prezydenta Miasta, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz innych instytucji. Na bieżąco pełnią także funkcję całodobowego punktu informacyjnego dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Przypominamy telefon: 32/ 61-81-890; e-mail: pczk@um.jaworzno.pl

Od 25 marca br., w całym kraju wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.
Jednostki podległe prezydentowi miasta oraz służby mundurowe wdrożyły dodatkowe działania informacyjne -  Straż Miejska, Policja, Ochotnicze Straże Pożarne oraz MCKiS – rozpoczęły kampanię informacyjną za pośrednictwem emitowanych, z przemieszczających się po mieście pojazdów służbowych, komunikatów dotyczących zagrożenia epidemią i konieczności pozostania w domu.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 13 marca br. Urząd Miejski w Jaworznie oraz miejskie instytucje wstrzymały bezpośrednią obsługę interesantów. Nie oznacza to, że Urząd i jednostki zostały zamknięte na czas epidemii. Przeorganizowana została tylko ich praca, w taki sposób, aby umożliwić załatwianie terminowych spraw mieszkańców. Codziennie, odbierane są telefony, przyjmowana jest poczta, przygotowywane są odpowiedzi na wnioski, większość spraw jest załatwianych elektronicznie. Dane do kontaktu udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej.

W pilnych sprawach mieszkańcy  pierwszej kolejności proszeni są o kontakt telefoniczny z konkretnym wydziałem lub jednostką. Można również wykorzystac platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mail jaworzno@um.jaworzno.pl. Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Przypominamy kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:
telefon: 32 61 81 500
mail: jaworzno@um.jaworzno.pl
Adresy i telefony do jednostek miejskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe środki z rezerwy celowej Gminy
Na potrzeby zwalczania koronawirusa, Prezydent Jaworzna uruchomił rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas zamówiono i dostarczono m.in.:
- 4000 szt. rękawic nitrylowych,
- 40 rolek worków na odpady medyczne (obsługa kwarantanny),
- 2500 szt. masek jednorazowych z włókniny,
- 400 szt. kombinezonów jednorazowych z włókniny,
- 4 szt. mat dezynfekcyjnych oraz 110 litrów płynów dezynfekcyjnych do mat,
- 200 szt. masek wielorazowych,
- 6 szt. zestawów dezynfekcyjnych,
- 500 szt. masek bawełnianych wielorazowych,
- 50 szt. butelek płynu dezynfekcyjnego, 200 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk,
- 500 szt. maseczek,
- 50 szt. okularów ochronnych

Zamawiane rzeczy przeznaczane są przede wszystkim dla służb i instytucji z terenu miasta, które biorą bezpośredni udział w działaniach. Są to: Szpital Wielospecjalistyczny, straże pożarne (państwowa i ochotnicze), Straż Miejska, pracownicy opieki socjalnej. Środki zabezpieczają również część wyposażenia obiektu kwarantannowego, by spełniał wytyczne Inspekcji sanitarnej.

O kolejnych działaniach władz miasta i służb w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz realizacji bieżących zadań, informować będziemy cyklicznie.